NEJVĚTŠÍ
nano-čističku vzduchu pro EVROPU
buduje společnost Linde Gas ČR a Nano4people

Co vše přinášejí revoluční NANO-nátěry kapalinových zásobníků společnosti
Linde Gas v ČR
Když Pavel Stančík, vedoucí servisu a instalací ze společnosti Linde Gas CZ, získal v roce 2018 ocenění v
kategorii “Innovation” v mezinárodní soutěži Linde RME Awards, tušil, že odstartoval velký průlom
v enviromentálním přístupu a vnímání odpovědnosti firem k ochraně životního prostředí, který tím nyní
společnost Linde Gas světu nově nastavila.

Svým vizionářským přístupem, stanovila společnost Linde Gas ČR, světu zcela nový směr a etalon,
představující cestu zodpovědného chování firem, vůči živ. prostředí a planetě.

Projekt aplikace nanonátěrů všechny porotce a hodnotící soutěže Linde RME Awards zaujal, jakožto možná
ochrana kapalinových zásobníků, přinášející společnosti možnou úsporou nákladu na jejich následnou
údržbu, ale také i jako šetrnější a zodpovědnější přístup k živ. prostředí.
Aplikované nanonátěry, však díky své obrovské účinností, dnes ve společnosti Linde Gas, nejen že udržují
kapalinové zásobníky čisté, zvyšují image společnosti, šetří životní prostředí, ale dokonce čistí ovzduší a
odstraňují z něj škodlivé látky, které všichni každý den dýcháme.

Aplikovaná FN nano technologie, byla také testována a dnes jako jediná v ČR a Evropě, byla i Českou
společnosti pro aplikovanou fotokatalyzu (ČSAF) certifikována na:

Samočistění povrchu
• Anti-mikrobiotickou funkci
• Funkci čištění vzduchu od NOx a VOC.

Účinnost testované FN nanotechnologie byla certifikována Českou společností pro aplikovanou fotokatalýzu,
která má jako jediná v Evropě, certifikační program, chránící zákazníka a objektivně hodnotí praktickou
využitelnost fotokatalytických produktů na základě mezinárodních norem ISO. Tou byla tato technologie,
hodnocena výsledným stupněm jako “VYNIKAJÍCÍ”

Společně přetváříme VIZÍ ve SKUTEČNOST….


V roce 2020 se společnosti Linde Gas a Nano4people podařilo dovršit 1. významné mety a ochránit v ČR tuto
samočisticí nanotechnologii plochu zásobníků, čítající 10.000 m².

Každý ošetřený 1 m² touto jedinečnou českou technologií, dokáže, ročně dekontaminovat přes
3 miliony metrů kubických vzduchu.

Společnost Linde, tak díky aplikaci této technologie na svá zařízení, vyčistí dnes, dle testu mezinárodní normy
ISO 22197-1, více jak 82,190 milionů metrů kubických vzduchu denně.

Tato obrovská samočistící plocha, tak „pracuje“, jako dnes největší nano ČISTICKA VZDUCHU v ČR i v Evropě.
Dokáže za rok odstranit z ovzduší, obrovské množství škodlivin a imisí. U lokality jako je např. Ostravsko,
dekontaminuje za rok např:

-stejné množství vzduchu, které spotřebuje k dýchání 2.739.330 lidí za celý rok.

-podobné množství vzduchu, které by vyčistilo 2.001 vzrostlých stromů s průměrem koruny 8,2 m, nebo

-podobné množství vzduchu, které by se vyčistilo,vysázením 12.500 nových malých stromů s průměrem
koruny 1,5 m.

-takové množství exhalátů NOx, které ročně vyprodukuje do ovzduší přibližně 335 os. vozidel
s dieselovým motorem (emisní normy Euro 5),

-takové množství exhalátů NOx, které ročně vyprodukuje do ovzduší přibližně 1005 os. vozidel
s benzinovým motorem (emisní normy Euro 5)

Každý den tak společnost Linde Gas a Nano4people, svým přístupem, aktivně přispívají k ochraně životního
prostředí, k celosvětovému boji proti znečištění ovzduší, a to nejen v ČR.
V současné době tuto technologii již používá i Linde Slovensko a nově projevily zájem o technologii i
pobočky Linde v dalších evropských zemích. Zájem je, ale i z regionu Asia & Pacific a také Kanada.
Linde Gas, tak postupně svými aplikacemi vybuduje nano čističky vzduchu nejen pro Evropu, ale pro
celý svět.

Na závěr slova generálního ředitele společnosti Linde Česká republika & Slovensko,
pana Ing. Petra Partsche:

„Zavádění inovací je charakteristická vlastnost společnosti Linde. Snažíme se vidět o krok dál, a proto
mají u nás takovéto projekty vždy zelenou.“

Linde Gas   

Společnost Linde Gas je celosvětově známá společnost dodávající na trh průmyslové plyny jako např. Kyslik
Dusík, Argon, Acetylén, CO₂, medicínské plyny a speciální směsi plynů, vč. vysoce čistých a kalibračních plynů.
Je největším výrobcem a dodavatelem technických plynu nejen v ČR, ale díky koncernu Linde plc, jehož je
součástí, tak v oblasti technických plynů i největším světovým lídrem. Na českém trhu působí už 30 let a
zaměstnává více jak 500 lidí. Dnes majitel největší nanočističky vzduchu v ČR a Evropě.

Nano4people

Společnost Nano4people je inovativní firma, která se zabývá a podílí na vývoji a aplikacích fotokatalytických
nátěrů, které za pomocí nanotechnologie a světla, dokážou vytvářet samočistící povrch, likvidovat viry,
bakterie, plísně, pachy a dokonce i čistit vzduch. S partnery z řad předních českých vědců, intenzívně
spolupracuje na dalších modifikacích fotokatalytických výrobku. Hledá a objevuje nové možnosti jejich
dalších využití. Realizuje konkrétní aplikace, dle daných specifik a požadavků společnosti na čisté a zdravé
prostředí. Držitel speciálního ocenění za společenskou prospěšnost inovace. V roce 2015, oceněna jako
Vizionář roku, za technologický přínos v oblasti ochrany životního prostředí a zdraví obyvatel, čištění
vzduchu a ovzduší, ochrany majetku, kulturních a historických památek.

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

BIGGEST
nano-air purifier for EUROPE
is building by the companies Linde Gas ČR and
Nano4people

What does the company’s revolutionary NANO coating of liquid reservoirs bring?Linde Gas in the Czech Republic

When Pavel Stančík, Head of Service and Installation at Linde Gas CZ, won the “Innovation” category in the
Linde RME Awards international competition back in 2018, he suspected that he had started a major
breakthrough in the environmental approach and perception of corporate responsibility for environmental
protection, which Linde Gas newly set to the world.
With its visionary approach, Linde Gas ČR has set a completely new direction and standard for the world,
representing the path of responsible behavior of companies towards environment and planet.

At the Linde RME Awards competition, all jurors and evaluators of the competition were attracted by the
nanocoat application project as a possible protection of liquid containers, bringing the company possible cost
savings for their subsequent maintenance, but also as a more gentle and responsible approach to
environment.
However, applied nanocoats, thanks to their enormous effectiveness, not only keep liquid containers clean
at Linde Gas company, increase the company’s image, in addition save the environment and even clean the
air and remove the harmful substances that we all breathe every day.
Applied nanotechnology FN NANO, was also tested, and today is the only one in the Czech Republic and
Europe that was also certified by the Czech Society for Applied Photocatalysis (CSAF) for:

• Surface self-cleaning
• Anti-microbiotic function
• NOx and VOC air cleaning function.

The effectiveness of the tested FN nanotechnology was certified by the Czech Society for Applied
Photocatalysis ,which is the only one in Europe that has a certification program, protecting the customer
and objectively evaluates the practical usability of photocatalytic products based on international ISO
standards. This was technology rated as “EXCELLENT”.

Together we transform VISION into REALITY….

In 2020, Linde Gas and Nano4people managed to complete the 1st major goal and by this self-cleaning
nanotechnology protect liquid containers about the area 10,000 m² in the Czech Republic.

Each treated 1 m² with this unique Czech technology can decontaminate over
3. million cubic meters of air.

Thanks to the application of this technology to its equipment and according to the test of the international
standard ISO 22197-1, Linde now clean more than 82.190 million cubic meters of air per day.

Today, this huge self-cleaning surface thus “works” as the largest nano AIR CLEANER in the Czech Republic
and in Europe. It can remove huge amounts of pollutants and immissions from the air in a year. For a locality
such as the Ostrava region, it decontaminates per year for example:

-the same amount of air that 2,739,330 people consume to breathe throughout the year.
-a similar amount of air that would clean 2,001 mature trees with a crown diameter of 8.2 m, or
-a similar amount of air that would clear by planting 12,500 new small trees with a crown diameter 1.5m.
– such an amount of NOx fumes, which annually produces into the air approximately 335 cars
with diesel engine (Euro 5 emission standards),
– such an amount of NOx fumes, which annually produces into the air approximately 1005 cars
with petrol engine (Euro 5 emission standards)

Every day, Linde Gas and Nano4people, with their approach, actively contribute to the protection ofthe environment, to the global fight against air pollution, not only in the Czech Republic.

At present, this technology is already used by Linde Slovakia and Linde branches in other European
countries have recently shown interest in the technology. There is interest also from the Asia &
Pacific region and Canada.
Linde Gas will gradually build nano air purifiers with its applications not only for Europe, but for the
whole world.

Finally, the words of the CEO of Linde Czech Republic & Slovakia,
Mr. Ing. Petra Partsche:

“Innovation is a hallmark of Linde. We try to see a step further, which is why such projects have
always green in our company.”

Linde Gas

Linde Gas is a world-famous company supplying industrial gases to the market, such as Oxygen, Nitrogen,
Argon, Acetylene, CO₂, medical gases and special gas mixtures, incl. high purity and calibration gases. It is the
largest producer and supplier of technical gases not only in the Czech Republic, but thanks to the Linde plc
concern, of which it is a part, is as well the world’s leader in the field of technical gases. It has been operating
on the Czech market for 30 years and employs more than 500 people.Wner of the largest air purifier in the
Czech Republic and Europe.

Nano4people

The company Nano4people s.r.o. is an innovative company that deals with and participates in the
development and application of photocatalytic coatings, which with the help of nanotechnology and light,
can create a self-cleaning surface, eliminate viruses, bacteria, fungi, odors and even clean the air. With
partners from the ranks of leading Czech scientists, Nano4people cooperates intensively on other
modifications of photocatalytic products. It searches for and discovers new possibilities for their further use.
Performs specific applications, according to the specifics and requirements of the company for a clean and
healthy environment. Holder of a special award for the social benefit of innovation. In 2015, awarded as
the Visionary of the Year, for technological contributions in the field of environmental protection and
public health, air and air purification, property protection, cultural and historical monuments.