FN nátěry – často kladené otázky

Protože tenká vrstvička, kterou na povrchu ošetřené plochy nátěr vytvoří, skutečně velmi účinně čistí vzduch. 1m2 plochy natřené funkčním nátěrem FN® odstraní při jediném nárazu vzduchu na její povrch 50 – 60% polutantů (nečistot i bakterií) rozptýlených ve vzduchu. Takovou účinnost nemají žádné jiné nátěrové hmoty s fotokatalytickým efektem, které jsou v současnosti nabízeny na trhu. 

Fotokatalytická účinnost konkurenčních produktů nabízených na trhu se pohybuje od 0,1 do 5% fotokatalytické dekontaminace vzduchu od polutantů a proto mají na zlepšení vzduchu v interiérech minimální vliv. Pro čistění ovzduší jsou pak prakticky nepoužitelné. Někteří z dodavatelů těchto nátěrových hmot argumentují testy dokládajícími například snížení zápachu v místnostech, kde jsou jejich produkty uplatněné a případně dokládají účinnost svých výrobků antibakteriálními testy. Problém je v tom, že tohoto účinku není dosaženo na základě fotokatalytického efektu, ale chemickými prostředky. Tyto nátěrové hmoty jsou často silně zásadité nebo kyselé a často obsahují i jiné chemikálie, které na sebe jsou schopny po určitou omezenou dobu vázat ze vzduchu různé látky a také zabíjet mikroorganismy. Po čase (do dvou let) se tento efekt (na rozdíl od fotokatalýzy) vyčerpá. Proto na funkčnost svých produktů tito dodavatelé neposkytují záruku delší než 2 roky.

Čistění vzduchu zajišťují nanočástice oxidu titaničitého (TiO2), obsažené v nátěru, a fyzikální jev nazývaný fotokatalýza. Jeho podstata je následující:

Ultrafialové světlo (UV), které je přirozenou složkou denního světla, aktivuje nanočástice TiO2. Jakmile se molekula, mikroskopická prachová částice, vir, bakterie, spora atp. dotkne aktivovaných nanočástic TiO2, katalyzují (vyvolají a urychlí) reakci oxidovatelné hmoty se vzdušným kyslíkem. Při ní se např. organické látky rozloží primárně na molekuly vody a kysličníku uhličitého. Dopadem další dávky UV záření se nanočástice okamžitě opět aktivují a proces se může prakticky neomezeně opakovat. Tímto způsobem jsou fotokatalýzou odstraňovány (rozkládány) i velmi nebezpečné látky – jedy, alergeny i rakovinotvorné látky (karcinogeny)

Zaschnutím nátěru se vytvoří vysoce porózní mikrostruktura, jejíž součástí jsou fotoaktivní nanočástice oxidu titaničitého, které jsou vytlačeny na povrch houbovitých útvarů minerálního pojiva:

Vytvořená mikrostruktura FN® vrstvy má obrovský aktivní povrch nanočástic v ní obsažených. 1m2 povrchové vrstvy vytvořené funkčním nátěrem FN® obsahuje v sobě 500 m2 fotoaktivního povrchu nanočástic TiOna nichž probíhá fotokatalýza. Jeden metr čtvereční fotokatalytického povrchu vytvořeného s pomocí funkčního nátěru FN® dokáže vyčistit v průběhu jednoho roku extrémně znečistěný vzduch až od stovek gramů nejrůznějších polutantů. V reálných podmínkách znečistění ovzduší ve velkých městech to pak znamená, že 1m2 fasády natřené FN® vyčistí ze 60% vzduch v objemu 3 miliony m3 za jeden rok. V podmínkách domácnosti pak dokáže strop natřený suspenzí FN® odstranit z místnosti nepříjemné pachy z vaření za 20-30 min. Natřená zeď tak skutečně funguje jako účinná, bezporuchová a nízkonákladová čistička vzduchu. Funkčnost fotokatalytické plochy je navíc dlouhodobá (i 10 a více let)! FN® povrch se sám udržuje čistý.

Funkční nátěry FN® představují 2. generaci nátěrových hmot s fotokatalytickým efektem. Jsou desetkrát až stokrát účinnější než první generace, kterou dnes na světě představují stovky produktů.

Zásadní odlišnost funkčních nátěrů FN® v porovnání s ostatními nátěrovými hmotami s fotokatalytickým efektem, které jsou dostupné na našem i světovém trhu, je fotokatalytická účinnost povrchové vrstvy, kterou vytvářejí. Čím je tato účinnost vyšší, tím intenzivněji je takový povrch schopen čistit vzduch a zbavovat se špíny, která by se jinak na něm usazovala. A právě schopnost čistění vzduchu a samočistění je u funkčních nátěrů FN® násobně (desetkrát až stokrát) vyšší, než je tomu u jiných fotokatalytických nátěrových hmot, které jsou v současnosti nabízeny na trhu.

V tom spočívá i náš celosvětový patent.

Porovnání fotokatalytické účinnosti nátěrové hmoty s fotokatalytickým efektem 1. generace (silikátová kompozice) s účinností funkčního nátěru FN® (nátěrová hmota s fotokatalytickým efektem 2. generace):

Vysvětlivky:

červená barva – účinnost silikátové barvy s fotokatalytickým efektem – 1. generace

černá barva – účinnost čistých nanočástic oxidu titaničitého (černá linie grafu znázorňuje absolutní teoretické maximum fotokatalytické účinnosti)

fialová a zelená barva – účinnost funkčních nátěrů FN1® a FN2®

zelená barva – účinnost funkčního nátěru FN2® na podkladu, kde byla použita jako základový nátěr standardní silikátová barva s fotokatalytickým efektem (1. generace)

Měření provedeno nezávislou laboratoří dle normy ISO 22197-1

Tento rozdíl je dán mikrostrukturou vytvořené FN® vrstvy, která v porovnání s konkurenčními produkty výrazně zvětšuje využitelnou fotoaktivní plochu nanočástic oxidu titaničitého. Funkční nátěry FN® představují, z hlediska fotokatalytické účinnosti  a charakteru struktury vytvářené povrchové vrstvy, druhou generaci nátěrových hmot s fotokatalytickým efektem.

Nátěrové hmoty 1. generace mají, v porovnání s funkčními nátěryFN®, podstatně nižší samočistící efekt a minimální schopnost fotokatalytického čistění vzduchu. Samočistící schopnost a čistění vzduchu od nepříjemných zápachů a antibakteriální efekt je u nich založen často na využití chemických nástrojů (vytvořený povrch je např. vysoce zásaditý) a ne fotokatalýzy. Chemický efekt se však na rozdíl od fotokatalýzy vyčerpá po relativně krátké době (zpravidla jeden rok) a pak se antibakteriální a čistící schopnost těchto nátěrových hmot dramaticky snižuje. Jejich výrobci proto na jejich účinnost dávají záruku maximálně 2 roky.

Povrch vytvořený funkčními nátěry FN® si, na rozdíl od nátěrových hmot s fotokatalytickým efektem 1. generace, zachovává svoji vysokou účinnost deset i více let.

Naše nano nátěry jsou certifikovány, testovány SZÚ a dalšími nezávislými laboratořemi apod. – vše máme transparentně vystaveno na našem webu pod složkou DOKUMENTY. Negativní účinky nebyly za 11 let užívání a praxe doloženy. Pozitivních efektů je celá řada. Pár příkladů: Čistý vzduch bez pachů, konec tvorby zatuchliny např. kvůli cigaretovému kouři. Vrstva udržuje stále stejný vzhled a prodlužuje životnost podkladového nátěru. Mizí pachová stopa, kterou po sobě zanechává a pomocí níž se dorozumívá hmyz. Menší výskyt pavučin. Na minimum se redukuje usazování mastnoty nebo kouře na stěnách a nábytku (tvorba filmu).  Snížení množství patogenních mikroorganismů ve vzduchu místností snižuje nemocnost. Dochází k redukci množství řady alergenů, což se příznivě projevuje na zdravotním stavu lidí trpících alergiemi a astmatem.

Pokud příčinou astma Vaší dcery je cokoli organického původu v ovzduší (aldehydy z plastů, spory, organické látky, kouř, roztoči apod.), potom nátěr pomůže.

Pokud má dostatek UV světla, aktivní vrstva se samočistí. Nezanáší se a udržuje si stále stejný vzhled. Dá se říci, že chrání a přibližně 3x prodlužuje trvanlivost podkladové malby. Drobná poškození lze snadno opravit válečkem nebo štětcem.  Pokud vrstvu přetřete jinou barvou, její funkce skončila a musí se opět nanést na povrch nové malby.

Samozřejmě. Kromě množství antibakteriálních testů provedených zdravotními ústavy byly provedeny nezávislými institucemi i studie rozkladu různých organických látek, barviv, kouře apod. Nejprůkaznější jsou stovky a stovky konkrétních realizací.

Povrchy vytvořené funkčními nátěry FN® jsou zcela bezpečné člověku i zvířatům. Pokud jíte občas bílé pečivo a mléčné výrobky, je v nich, stejně tak jako v dalších potravinářských výrobcích obsažen oxid titaničitý. Je to dokonale bezpečná látka prověřená celým stoletím. Jsme doslova obklopeni oxidem titaničitým. Máte ho ve všech plastech, na ledničce, v barvě na zdi, v jídle, na papíře, prostě všude.

Povrchová vrstva vytvořená funkčním nátěrem FN® neobsahuje žádné volné nanočástice TiO2. Nanočástice jsou v ní pevně ukotveny v inertní minerální struktuře speciálního pojiva. Pokud dojde k otěru povrchové vrstvy, odlamují se z ní relativně velké částečky kompaktního materiálu v rozměrech přesahujících značně 100 mikrometrů. Neexistuje, navíc, žádná seriózní vědecká studie, která by prokázala negativní vliv nanočástic TiO2, v koncentracích, s nimiž je možno přijít do kontaktu, na zdravotní stav lidí, živočichů nebo rostlin. S nanočásticemi TiO2 přitom lidé masově přicházejí do kontaktu již více než sto let. Pro zajímavost částice TiO2 o velikosti kolem 100 nm totiž tvoří přirozenou součást pigmentu titanové běloby, který je masivně využíván nejenom do barev a laků, ale také jako potravinářské barvivo (jogurty, bílé pečivo…), které je přidáváno do mnoha potravinářských výrobků. Lidé tedy masově konzumují i dýchají již více než 100 let TiO2, včetně nanočástic, a za tu dobu nebyl dokumentován jediný případ jeho negativního vlivu na lidské zdraví.

Jednoznačně doporučujeme ošetřit jak strop, tak stěny. Výrazně se tak zvýší celková účinnost. Ošetření stropů obvykle navrhujeme jako kompromis z ekonomických důvodů. Z hlediska cirkulace vzduchu je strop nejúčinnější plocha, ve většině případů plně postačující k funkci čištění vzduchu v místnostech, kde se nekouří a nevaří. Pokud fotoaktivní vrstvu vytvoříte na fasádě, betonových bariérách a jiných vnějších plochách, pak nejenom chrání podklad a udržuje ho dlouhodobě čistý. Zároveň čistí venkovní vzduch. Funkční nátěr FN®  lehce kříduje, proto jej doporučujeme nanášet od 2m výše, aby nedocházelo ke zbytečnému otěru. Křídování je spojeno s  mimořádnou porézností, vysokým obsahem fotokatalyzátoru a jeho umístěním v nátěrové vrstvě, které zajišťují vysokou účinnost čistících a antimikrobiálních funkcí nátěru.

Pevný a porézní podklad je základem pro nanesení nátěrové vrstvy funkčního nátěru FN®, který je pak stále prodyšný a aktivní.

Tím dlouhodobě a spolehlivě ochrání kámen, beton, keramiku i dřevo před znehodnocením atmosférickou špínou a mikrobiologickým napadením plísněmi a řasami.

Máte-li velmi znečištěnou fasádu, je dobré ji předem omýt a po zaschnutí nanést nejprve jeden nátěr FN1® a vždy po zaschnutí vrstvy pak 2 nátěry FN2®.

Z jednoho litru funkčního nátěru FN® se dá natřít obvykle 6- 10m2 plochy. Podle nasákavosti a hrubosti podkladu.

Pro Vaši představu, jaké jsou náklady na pořízení nové fasády – v průměru každá vrstva stojí kolem 100 Kč/m2:

  • příprava povrchu
  • penetrace
  • lepidlo
  • nalepení polystyrénu
  • provrtání
  • stěrka
  • perlinka
  • barva – nátěr
  • hydrofobní úprava (funkčního nátěr FN® lze aplikovat na silikonové barvy)
  • funkčního nátěr FN® cca také 100,- Kč/m2

Když vezmeme v potaz, že nás ještě něco stojí lešení, tak ta další vrstva funkčního nátěru FN® v této hodnotě rozhodně stojí za to, že budete mít min. 10 let čistou fasádu bez údržby.

Jednotlivé druhy produktů se liší dle oblasti použití a druhů povrchu.

Na betonové střechy nebo pálené tašky pomáhá dobře typ FN1®, který v kombinaci s chemií zabije řasy, lišejníky a mechy a vytvoří na povrchu betonu vrstvu, do které jsou uchyceny nanočástice oxidu titaničitého. Ten fotokatalyticky brání usazovaní dalších mikroorganismů a dlouhodobě chrání a čistí střechu. Nátěry FN NANO® se dobře osvědčily nejenom na betonové střešní krytině, ale také na taškách z pálené hlíny. Zde poskytujeme kratší záruky funkčnosti (3 roky).

A ještě jeden dotaz: Na kolik metrů čtverečních natřu jedním balením (předpokládám alespoň pětikilovým).

Ano, proti sprejerům je dobré provést 6 vrstev místo typických 3. Vzniká velice porézní hydrofilní film, kterým sprej špatně proniká. Na stejný výtvor spotřebuje sprejer až 5x tolik barvy, a navíc lze drsným kartáčem jeho výtvor snadno seškrábat (vrstvu na seškrábaném místě potom musíte opět obnovit např. válečkem). Typická spotřeba suspenze je 6-10 m2/1 litr – pro samočistící povrchy a povrchy čistící vzduch. Pro antigraffiti úpravu je spotřeba nátěru dvojnásobná ( 3-5m2/1 litr). Antigraffiti efekt je možné provést jen v bílém provedení.

Ultrafialové světlo (UV) aktivuje nanočástice TiO2. Jakmile se molekula, vir, bakterie, spora atp. dotkne aktivovaných nanočástic TiO2, katalyzují reakci organické hmoty se vzdušným kyslíkem. Při ní se látka rozloží primárně na molekuly vody a kysličníku uhličitého. Dopadem další dávky UV záření se nanočástice okamžitě opět aktivují a proces se může prakticky neomezeně opakovat. Na rozdíl od chemických přípravků fotokatalytická vrstva není selektivní k mikrobům, ale „pálí“ bez rozdílu všechnu organickou hmotu.

Aplikuje se stejně jako barvy – nejlépe stříkáním, válečkem nebo štětcem. Nelze použít na klížené hlinkové nátěry (oloupe se). Všechny ostatní běžné povrchy jsou v pořádku.

Naopak. V květinářství, kde tento nátěr funguje vydrží květiny déle. Nátěr zbavuje vzduch organických látek (etylén atd.), které jsou např. i v dechu nebo cigaretovém kouři a dávají květině signál, že má stárnout a zemřít.

To vůbec není směšná otázka. Jeden metr čtvereční povrchu vytvořeného suspenzemi FN® je schopen za rok odstranit u městského ovzduší kilogramy škodlivých látek emitovaných automobilovou dopravou a průmyslovou výrobou. Jsme přesvědčení, že v budoucnu tomu tak bude. Dnes probíhá tzv. Project Piccada v Itálii a po instalaci fotokatalytických chodníků (fotokatalytický beton) ve městě se snížila úroveň automobilových zplodin o 30 – 70 %.

Testy akreditovaných zdravotních ústavů jednoznačně prokázaly, že osvětlená plocha fotokatalytického nátěru velice účinně zabíjí bakterie a obzvláště viry. Lze tedy očekávat redukci patogenních mikroorganismů ve vzduchu a tedy i snížení rizika přenosu kapénkových nákaz. První školka v ČR byla ošetřená tímto způsobem asi před dvěma lety ve Vinařicích na Kladensku. Nátěr byl instalován do třídy astmatických a alergických dětí se sníženou imunitou. Podle vyjádření ředitelky a učitelek nátěr splňuje veškerá očekávání pomáhá snižovat nemocnost dětí.

Organické molekuly jako kouř, které normálně bez problému existují ve vzduchu, zareagují se vzdušným kyslíkem v okamžiku, kdy se dotknou fotoaktivního povrchu a doslova shoří. Škodliviny, které se vyskytují ve vzduchu jsou ve velmi malých množství na to , aby se zvýšila vlhkost vzduchu.

Nikoli. Systém antibakteriálních vlastností na bázi stříbra jsme zkoumali také, ale přestože je ve tmě velice účinný pro zabíjení bakterií, na světle jsme dostávali sporné výsledky. Protože fotoaktivní řešení sebou nese nejenom zabíjení bakterií, ale množství dalších atraktivních vlastností, včetně čištění vzduchu od alergenů a dalších škodlivin, šli jsme se tímto směrem.

Záleží na cirkulaci vzduchu a intenzitě světla. Za normálních okolností by měla být místnost do půl hodiny čistá např. od cigaretového kouře.

Podklad by neměl mít skvrny, protože fotokatalytická vrstva nemá téměř žádnou kryvost (všechno co je pod ní bude vidět). Lze jej nanést na všechny typy disperzních akrylátových nátěrů (Primalex Polar, Primalex Plus, Malba Plus apod), na silikátové a s určitou rezervou i na silikonové barvy. Nejde na klížené hlinkové podklady (většinou nejlevnější barvy).

Tyto nátěry nejsou omyvatelné, lze použít jen na vhodné plochy, na nábytek určitě ne.

Ano je, speciálně máte-li krb, parazity nebo plísně.

Ano, je polo transparentní a nanáší se na již natřené zdi, které potom chrání. Vzhledem k tomu, že nátěr FN1 je více transparentní, doporučujeme jej na přírodní materiály a střechy.

FAQ INTERIÉRY

Z našeho nátěru se neuvolňují žádné nanočástice. Naše nano nátěry jsou certifikovány, testovány SZÚ a dalšími nezávislými laboratořemi apod.

Běžně stačí strop – k tomu máme čistě bílý produkt FN®3. Lze jej použít i na stěny – doporučujeme od 1,80 m výše – tam, kde již nedochází ke kontaktu s natřenou plochou zdi. Nátěr lehce kříduje. Nicméně může být použit i na celé stěny, ale jen v bílém provedení.

Nátěr i s tímto světlem funguje, ale nedoporučujeme to, protože toto světlo poškozuje zdraví, zrak a ničí rostliny.

Pro zajištění plné funkčnosti v interiérech je nezbytné zajistit přístup ultrafialového záření o minimální intenzitě 0,2W/m2 k vytvořenému FN NANO® povrchu.

Doporučujeme alespoň jedno světlo nad kuchyňskou linku, kvůli okamžitému odstranění zápachu z vaření i mastné špíny, která při tom vzniká.

Ano, zde se dá poznat velmi rychle, jak nano nátěr funguje. Při vaření a smažení je nutno mít zapnuté aktivační světlo. Pro zajištění plné funkčnosti v interiérech je nezbytné zajistit přístup ultrafialového záření o minimální intenzitě 0,2W/m2 k vytvořenému FN NANO® povrchu. Nátěr do sebe pohlcuje i pachy, takže pár minut po vaření již v prostoru není cítit, co se vařilo.

Zde doporučujeme 5x vyšší intenzitu nasvícení, než běžně doporučujeme.

Celkem nic, tedy když v jeho blízkosti nebudete kouřit, používat ředidla, vařit apod. Všechny tyto těkavé látky se totiž v nátěru usadí a ten, když není aktivován, tak se časem zanese špínou, kterou ze sebe nemůže odstranit, a tedy bude zažloutlý, flekatý a špinavý.

Pro zajištění plné funkčnosti v interiérech je nezbytné zajistit přístup ultrafialového záření o minimální intenzitě 0,2W/m2 k vytvořenému FN NANO® povrchu.

Nejlépe je to poznat v kuchyni, když vaříte nebo smažíte. To je nutno mít zapnuté aktivační světlo. Nátěr do sebe pohlcuje i pachy, takže pár minut po vaření již v prostoru není cítit, co se vařilo. Jinak astmatici nebo alergici vnímají nátěr rychleji – dýchá se jim totiž lépe a netrpí tolik alergickými reakcemi.

To sami o sobě nezjistíte, když nebudete mít měřák na UVA světlo. Na aktivaci potřebujeme mít alespoň 0,2 W na m2. Nová okna většinou v sobě již mají folie proti UV, takže jimi neproniká potřebná energie. K tomu, aby nátěr fungoval a byl aktivován, potřebuje světelnou energii. Pro Vaši představu je venku za deštivého počasí asi 3W na m2, při Slunci 30W až klidně 100W na m2.Takže energie je venku více než dost.

Můžete si vybrat z nabídky našich světelných zdrojů s klasickou žárovkovou paticí E27, které jsou vhodné do lustrů anebo stojacích lamp.

V současné době nabízíme na našem e-shopu v doplňkovém zboží již i různá LED světla do stávajících zdrojů, a nebo nové LED zářivky apod. Důležité je, aby světlo bylo UVA o vlnové délce ideálně 365 nm.

Doporučujeme vytvořit co nejtenčí souvislou vrstvu. Při větším množství naneseného materiálu se může stát, že bude nátěr místy silnější a může se začít odlupovat, případně odpadat.

Ano, pro tyto účely jsme vyvinuli speciální nátěr FN®1 Transparent, který dokážeme lehce kolorovat – např. u cihel trochu do červena apod. Pro dřevo máme speciální produkt FN®NANO Wood, který nabízíme v základní lehce čiré barvě anebo v různých barevných odstínech pro smrk, modřím a sibiřský modřín.

Na tyto aplikace není náš nátěr uzpůsoben – vzor a strukturu tapety by zabělil a změnil tak její vzhled. Zároveň u omyvatelných tapet by byl časem zcela setřen.

Ano, jen je tam nátěru nutno dodat přísun aktivačního světla, které potřebuje pro svoji bezchybnou funkci. Pro zajištění plné funkčnosti v interiérech je nezbytné zajistit přístup ultrafialového záření o minimální intenzitě 0,2W/m2 k vytvořenému FN NANO® povrchu.

Nejprve se musí odstranit příčina plísně. V případě stálé vlhkosti může docházet k prosakování spodní vody a tuto příčinu je nutno odstranit, jinak nepomůže žádný nátěr.

Postup: nejprve tedy očistíme zeď od plísně (např. Savo případně jiné prostředky), následně zeď napenetrujeme (uzavřeme ji) a pak následuje výmalba ideálně silikátovou barvou. Po důkladném vytvrdnutí barvy (ne jen zaschnutí) pak můžeme aplikovat náš nano nátěr. V těchto případech doporučujeme jako první vrstvu natřít nano nátěrem FN®1 a dále pak FN®2 na stěnu, anebo FN®3 na strop.

To není vhodné, nátěr není na to určený. Není otěruvzdorný.

Ano, ale jen na stěny a stropy. Nelze aplikovat na omyvatelné plochy (dlaždičky, sklo apod.).

Technologie FN NANO® není barva a doporučujeme před aplikací shlédnout naše instruktážní video.

Na úplně novou zeď u novostavby: – počkat na vytvrdnutí barvy min 24 hod. a více a pak aplikovat postupně podle návodu ve 3 tenkých a souvislých vrstvách, mezi kterými je vždy přestávka na zaschnutí. V interiéru to je podle teploty cca 30-60 min na jednu vrstvu.

Na starou zeď: – nejprve omýt špínu, pak penetrovat, natřít silikátovou barvou, nechat pořádně vytvrdnout (24 h. a více) a následně aplikovat nano nátěr podle návodu ve 3 tenkých a souvislých vrstvách, mezi kterými je vždy přestávka na zaschnutí.

Ideálně silikátová. Může být i akrylátová.

Rozhodně ne silikonová nebo olejnatá. Nano nátěry jsou vodné suspenze, takže na tyto podklady nepřilnou.

Naše doporučení do interiéru je použít naši barvu FN Sensitiv silicate.

Nejprve se musí odstranit příčina. Většinou k plísním dochází při zateplení domů, výměně oken a tím k utěsnění celého objektu bez možnosti cirkulace vzduchu. Je nutné pravidelně větrat, a to i kvůli vydýchanému vzduchu. V případě stálé vlhkosti může docházet k prosakování spodní vody a tuto příčinu je nutno odstranit, jinak nepomůže žádný nátěr.

Postup: nejprve tedy očistíme zeď od plísně (např. Savo případně jiné prostředky), následně zeď napenetrujeme (uzavřeme ji) a pak následuje výmalba ideálně silikátovou barvou. Po důkladném vytvrdnutí barvy (ne jen zaschnutí) pak můžeme aplikovat náš nano nátěr. V těchto případech doporučujeme jako první vrstvu natřít nano nátěrem FN®1 a dále pak FN®2 na stěnu, anebo FN®3 na strop.

Zkuste nejprve malý test u okna nejlépe na jižní straně – čtverec cca 30×30 cm a když do druhého dne nebude změněna barva, nebude se nátěr šupinkovat, odlupovat, nebo nebude flekatý, tak je to vše v pořádku.