Aktuality

 

Jak mohou nebezpečné výpary z dezinfekcí ohrožovat nejen naše děti ve školách? 

 

 

 

 


 

NEJVĚTŠÍ
nano-čističku vzduchu pro EVROPU
buduje společnost Linde Gas ČR a Nano4people

Co vše přinášejí revoluční NANO-nátěry kapalinových zásobníků společnosti
Linde Gas v ČR
Když Pavel Stančík, vedoucí servisu a instalací ze společnosti Linde Gas CZ, získal v roce 2018 ocenění v
kategorii “Innovation” v mezinárodní soutěži Linde RME Awards, tušil, že odstartoval velký průlom
v enviromentálním přístupu a vnímání odpovědnosti firem k ochraně životního prostředí, který tím nyní
společnost Linde Gas světu nově nastavila.

Svým vizionářským přístupem, stanovila společnost Linde Gas ČR, světu zcela nový směr a etalon,
představující cestu zodpovědného chování firem, vůči živ. prostředí a planetě.

Projekt aplikace nanonátěrů všechny porotce a hodnotící soutěže Linde RME Awards zaujal, jakožto možná
ochrana kapalinových zásobníků, přinášející společnosti možnou úsporou nákladu na jejich následnou
údržbu, ale také i jako šetrnější a zodpovědnější přístup k živ. prostředí.
Aplikované nanonátěry, však díky své obrovské účinností, dnes ve společnosti Linde Gas, nejen že udržují
kapalinové zásobníky čisté, zvyšují image společnosti, šetří životní prostředí, ale dokonce čistí ovzduší a
odstraňují z něj škodlivé látky, které všichni každý den dýcháme.

Aplikovaná FN nano technologie, byla také testována a dnes jako jediná v ČR a Evropě, byla i Českou
společnosti pro aplikovanou fotokatalyzu (ČSAF) certifikována na:

• Samočistění povrchu
• Anti-mikrobiotickou funkci
• Funkci čištění vzduchu od NOx a VOC.

Účinnost testované FN nanotechnologie byla certifikována Českou společností pro aplikovanou fotokatalýzu,
která má jako jediná v Evropě, certifikační program, chránící zákazníka a objektivně hodnotí praktickou
využitelnost fotokatalytických produktů na základě mezinárodních norem ISO. Tou byla tato technologie,
hodnocena výsledným stupněm jako „VYNIKAJÍCÍ“

Společně přetváříme VIZÍ ve SKUTEČNOST….

V roce 2020 se společnosti Linde Gas a Nano4people podařilo dovršit 1. významné mety a ochránit v ČR tuto
samočisticí nanotechnologii plochu zásobníků, čítající 10.000 m².

Každý ošetřený 1 m² touto jedinečnou českou technologií, dokáže, ročně dekontaminovat přes
3 miliony metrů kubických vzduchu.

Společnost Linde, tak díky aplikaci této technologie na svá zařízení, vyčistí dnes, dle testu mezinárodní normy
ISO 22197-1, více jak 82,190 milionů metrů kubických vzduchu denně.

Tato obrovská samočistící plocha, tak „pracuje“, jako dnes největší nano ČISTICKA VZDUCHU v ČR i v Evropě.
Dokáže za rok odstranit z ovzduší, obrovské množství škodlivin a imisí. U lokality jako je např. Ostravsko,
dekontaminuje za rok např:

-stejné množství vzduchu, které spotřebuje k dýchání 2.739.330 lidí za celý rok.

-podobné množství vzduchu, které by vyčistilo 2.001 vzrostlých stromů s průměrem koruny 8,2 m, nebo

-podobné množství vzduchu, které by se vyčistilo,vysázením 12.500 nových malých stromů s průměrem
koruny 1,5 m.

-takové množství exhalátů NOx, které ročně vyprodukuje do ovzduší přibližně 335 os. vozidel
s dieselovým motorem (emisní normy Euro 5),

-takové množství exhalátů NOx, které ročně vyprodukuje do ovzduší přibližně 1005 os. vozidel
s benzinovým motorem (emisní normy Euro 5)

Každý den tak společnost Linde Gas a Nano4people, svým přístupem, aktivně přispívají k ochraně životního
prostředí, k celosvětovému boji proti znečištění ovzduší, a to nejen v ČR.
V současné době tuto technologii již používá i Linde Slovensko a nově projevily zájem o technologii i
pobočky Linde v dalších evropských zemích. Zájem je, ale i z regionu Asia & Pacific a také Kanada.
Linde Gas, tak postupně svými aplikacemi vybuduje nano čističky vzduchu nejen pro Evropu, ale pro
celý svět.

Na závěr slova generálního ředitele společnosti Linde Česká republika & Slovensko,
pana Ing. Petra Partsche:

„Zavádění inovací je charakteristická vlastnost společnosti Linde. Snažíme se vidět o krok dál, a proto
mají u nás takovéto projekty vždy zelenou.“

Linde Gas   

Společnost Linde Gas je celosvětově známá společnost dodávající na trh průmyslové plyny jako např. Kyslik
Dusík, Argon, Acetylén, CO₂, medicínské plyny a speciální směsi plynů, vč. vysoce čistých a kalibračních plynů.
Je největším výrobcem a dodavatelem technických plynu nejen v ČR, ale díky koncernu Linde plc, jehož je
součástí, tak v oblasti technických plynů i největším světovým lídrem. Na českém trhu působí už 30 let a
zaměstnává více jak 500 lidí. Dnes majitel největší nanočističky vzduchu v ČR a Evropě.

Nano4people

Společnost Nano4people je inovativní firma, která se zabývá a podílí na vývoji a aplikacích fotokatalytických
nátěrů, které za pomocí nanotechnologie a světla, dokážou vytvářet samočistící povrch, likvidovat viry,
bakterie, plísně, pachy a dokonce i čistit vzduch. S partnery z řad předních českých vědců, intenzívně
spolupracuje na dalších modifikacích fotokatalytických výrobku. Hledá a objevuje nové možnosti jejich
dalších využití. Realizuje konkrétní aplikace, dle daných specifik a požadavků společnosti na čisté a zdravé
prostředí. Držitel speciálního ocenění za společenskou prospěšnost inovace. V roce 2015, oceněna jako
Vizionář roku, za technologický přínos v oblasti ochrany životního prostředí a zdraví obyvatel, čištění
vzduchu a ovzduší, ochrany majetku, kulturních a historických památek.

– EN.:

BIGGEST
NANO-AIR PURIFIER FOR EUROPE
IS BUILDING BY THE COMPANIES LINDE GAS ČR AND
NANO4PEOPLE

What does the company’s revolutionary NANO coating of liquid reservoirs bring?Linde Gas in the Czech Republic

When Pavel Stančík, Head of Service and Installation at Linde Gas CZ, won the “Innovation” category in the
Linde RME Awards international competition back in 2018, he suspected that he had started a major
breakthrough in the environmental approach and perception of corporate responsibility for environmental
protection, which Linde Gas newly set to the world.
With its visionary approach, Linde Gas ČR has set a completely new direction and standard for the world,
representing the path of responsible behavior of companies towards environment and planet.

At the Linde RME Awards competition, all jurors and evaluators of the competition were attracted by the
nanocoat application project as a possible protection of liquid containers, bringing the company possible cost
savings for their subsequent maintenance, but also as a more gentle and responsible approach to
environment.
However, applied nanocoats, thanks to their enormous effectiveness, not only keep liquid containers clean
at Linde Gas company, increase the company’s image, in addition save the environment and even clean the
air and remove the harmful substances that we all breathe every day.
Applied nanotechnology FN NANO, was also tested, and today is the only one in the Czech Republic and
Europe that was also certified by the Czech Society for Applied Photocatalysis (CSAF) for:

• Surface self-cleaning
• Anti-microbiotic function
• NOx and VOC air cleaning function.

The effectiveness of the tested FN nanotechnology was certified by the Czech Society for Applied
Photocatalysis ,which is the only one in Europe that has a certification program, protecting the customer
and objectively evaluates the practical usability of photocatalytic products based on international ISO
standards. This was technology rated as „EXCELLENT“.

Together we transform VISION into REALITY….

In 2020, Linde Gas and Nano4people managed to complete the 1st major goal and by this self-cleaning
nanotechnology protect liquid containers about the area 10,000 m² in the Czech Republic.

Each treated 1 m² with this unique Czech technology can decontaminate over
3. million cubic meters of air.

Thanks to the application of this technology to its equipment and according to the test of the international
standard ISO 22197-1, Linde now clean more than 82.190 million cubic meters of air per day.

Today, this huge self-cleaning surface thus „works“ as the largest nano AIR CLEANER in the Czech Republic
and in Europe. It can remove huge amounts of pollutants and immissions from the air in a year. For a locality
such as the Ostrava region, it decontaminates per year for example:

-the same amount of air that 2,739,330 people consume to breathe throughout the year.
-a similar amount of air that would clean 2,001 mature trees with a crown diameter of 8.2 m, or
-a similar amount of air that would clear by planting 12,500 new small trees with a crown diameter 1.5m.
– such an amount of NOx fumes, which annually produces into the air approximately 335 cars
with diesel engine (Euro 5 emission standards),
– such an amount of NOx fumes, which annually produces into the air approximately 1005 cars
with petrol engine (Euro 5 emission standards)

Every day, Linde Gas and Nano4people, with their approach, actively contribute to the protection ofthe environment, to the global fight against air pollution, not only in the Czech Republic.

At present, this technology is already used by Linde Slovakia and Linde branches in other European
countries have recently shown interest in the technology. There is interest also from the Asia &
Pacific region and Canada.
Linde Gas will gradually build nano air purifiers with its applications not only for Europe, but for the
whole world.

Finally, the words of the CEO of Linde Czech Republic & Slovakia,
Mr. Ing. Petra Partsche:

„INNOVATION IS A HALLMARK OF LINDE. WE TRY TO SEE A STEP FURTHER, WHICH IS WHY SUCH PROJECTS HAVE
ALWAYS GREEN IN OUR COMPANY.“

Linde Gas

Linde Gas is a world-famous company supplying industrial gases to the market, such as Oxygen, Nitrogen,
Argon, Acetylene, CO₂, medical gases and special gas mixtures, incl. high purity and calibration gases. It is the
largest producer and supplier of technical gases not only in the Czech Republic, but thanks to the Linde plc
concern, of which it is a part, is as well the world’s leader in the field of technical gases. It has been operating
on the Czech market for 30 years and employs more than 500 people.Wner of the largest air purifier in the
Czech Republic and Europe.

Nano4people

The company Nano4people s.r.o. is an innovative company that deals with and participates in the
development and application of photocatalytic coatings, which with the help of nanotechnology and light,
can create a self-cleaning surface, eliminate viruses, bacteria, fungi, odors and even clean the air. With
partners from the ranks of leading Czech scientists, Nano4people cooperates intensively on other
modifications of photocatalytic products. It searches for and discovers new possibilities for their further use.
Performs specific applications, according to the specifics and requirements of the company for a clean and
healthy environment. Holder of a special award for the social benefit of innovation. In 2015, awarded as
the Visionary of the Year, for technological contributions in the field of environmental protection and
public health, air and air purification, property protection, cultural and historical monuments.


Ve čtvrtek 1.října 2020 zažil Olomouc svůj první Nanoden!

Zajímají vás české nanotechnologie?

V této nelehké době sužované koronavirem se tu sejdou české nanotechnologické firmy, výrobci ochranných pomůcek s nanomembránou, nanonátěrů, které likvidují viry i bakterie a celé řady dalších nanotechnologických produktů, které pomáhají chránit zdraví člověka, uplatňují se při čištění ovzduší i vody, lze je využít v medicíně, kosmetice, autoprůmyslu ale třeba i ve stavebnictví.

Kde: Obchodní centrum Galerie Šantovka

Budeme vyrábět přímo na místě nanovlákno „nanopistolí“ Fiber Flow.

Nanoden Olomouc budeme také streamovat na sociálních sítích, aby bylo možné sledovat nano novinky letošního roku i v bezpečí doma.

PROGRAM

10,00 Zahájení a úvodní prezentace
Úvodní slovo a představení nanotechnologických novinek v roce 2020 / Jiří Kůs, předseda Asociace nanotechnologického průmyslu ČR/

10,30 – 16,30 Výstava nanotechnologických výrobků, moderovaná talkshow s nanotechnology o tom, jak nanotechnologie fungují

17,00 Ukončení akce


Vstup na akci Nanoden Olomouc je zdarma

Akce je součástí vzdělávacího projektu NANO NOW! spolufinancovaného programem EU Erasmus+

 

 

 

8. valná hromada Asociace nanotechnologického průmyslu ČR

leden 2019

Dne 17. ledna 2019 se konala 8. valná hromada Asociace nanotechnologického průmyslu ČR na půdě CzechInvestu. Proběhlo zhodnocení loňských aktivit a byly představeny nové plány na rok 2019. České nanotechnologické firmy jsou ve světě vnímány jako špičky tohoto nového odvětví.

Valná hromada 2019

Mateřská škola Vratimov

leden 2019

Ošetření prostor mateřské školky ve Vratimově antibakteriálním nátěrem.

MŠ Vratimov MŠ Vratimov2 MŠ Vratimov3

 

Certifikace funkčních nátěrů FN

Představenstvo České asociace pro aplikovanou fotokatalýzu (ČSAF) odsouhlasilo udělit funkčním nátěrům FN, o jejichž certifikaci zažádala Advanced Materials-JTJ s.r.o., certifikáty s následujícím hodnocením:

 

Funkční nátěr FN1: funkce čištění vzduchu VYNIKAJÍCÍ
anti-mikrobiotická funkce VYNIKAJÍCÍ
funkce samočištění povrchu VYNIKAJÍCÍ
Funkční nátěr FN2: funkce čištění vzduchu VYNIKAJÍCÍ
anti-mikrobiotická funkce VYNIKAJÍCÍ
funkce samočištění povrchu VYNIKAJÍCÍ
Funkční nátěr FN3: funkce čištění vzduchu VYNIKAJÍCÍ
anti-mikrobiotická funkce VYNIKAJÍCÍ


Certifikace byla provedena v rámci Certifikačního programu ČSAF, který vychází z mezinárodních norem ISO a CEN. Certifikáty stanoví fotokatalytickou účinnost a praktickou využitelnost fotokatalytických produktů ve vztahu k jejich konkrétním funkcím. Certifikační program ČSAF se inspiroval japonským systémem certifikace fotokatalytických výrobků a byl připraven ve spolupráci s japonskou fotokatalytickou asociací. Funkční nátěry Advanced Materials-JTJ, jsou tak prvním českým i evrpským fotokatalytickým produktem, jehož kvalita a funkčnost je garantována odbornou certifikací nezávislého certifikačního orgánu.

Stěna Praha

Na základě výzkumu, prováděneho vědci na Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, VŠCHT, VŠB a dalších vědeckých a testovacích pracovišť v ČR i ve světě je dnes možno s jistotou stanovit, že 15 m2 fasády, na níž jsou aplikovany funkční nátěřry FN, vyčistí v podmínkách Prahy, stejné množství oxidů dusíku, které vyprodukuje reálný provoz jednoho osobního automobilu s dieselovým motorem v městské dopravě.

Průměrné emise NOx dieselových automobilů plnících normu Euro 6 dosahuje 0.340 g/km, tedy více než čtyřnásobně přes limit, na druhou stanu oproti Euru 5 klesly o 54 %.

V jednom z nejprestižnějších mezinárodních odborných časopisů vyšel článek autorů z Ústavu fyzikální chemie J. Heryovského, který ukazuje na využitelnost českých fotokatalytických nátěrů FN pro zlepšení životního prostředí a zároveň poskytuje metodiku jak správně spočítat a navrhnout nutnou aktivní plochu v kontaminovaných lokalitách ke snížení emisí. Poprvé tak vznikla systematická metoda pro architekty, projektanty a instituce zabývající se environmentálním čištěním vzduchu, která dovoluje výpočet a plánování odstranění škodlivin ze vzduchu v městských aglomeracích a snížení jejich koncentrace nejméně pod legislativně dané limity.

 

Nanoden v Plzni

Dne 24. 11. 2018 se konal Nanoden v Plzni.

IMG 20181124 115735 IMG A20181124 104831 resized 20181126 113101494 IMG a20181124 100245 resized 20181126 113102604

 

Zámek Paskov 

říjen – listopad 2018

Východní strana fasády zámku v Paskově byla ošetřena nanotechnologií a přibyla i další ošetřená socha v zámeckém parku.

DSC 0550 DSC 0552 IMG 20181011 172423 resized 20181012 061926226

 

Obecní úřad Krmelín

září 2018

Ošetření části obecního úřadu a 2 soch v Krmelíně od nečistot a usazenin.

Krmelín1 Krmelín2 Krmelín5

 

Zásobníky LINDE ošetřujeme po celé republice – např. Fulnek, Ostrava Kunčičky, Brno-Modřice, Novosedly, Humpolec, Pardubice, Hradec Králové ….

červen – červenec 2018

Linde16 Linde17 Linde18 Linde19 Linde20 Linde21

 

Dne 26. května 2018 dorazil Nanoden do Ostravy 

DSC 5988 DSC 5989

DSC 5991 DSC 5996

 

Nanoden v Evropském parlamentu

Nano Evropský parlament

 

Panelák roku 2016

Svaz českých a moravských bytových družstev vyhodnotil soutěž Panelák roku 2016. Za ošetření bytových domů aktivním fotokatalytickým nátěrem, které jsme realizovali koncem roku 2015 na ulici Studentská v Ostravě Porubě, udělil Bytovému družstvu Čestné uznání.

Při hodnocení porota vychází zejména z těchto kritérií: úspora energie; architektonické řešení;kvalita provedení;komplexnost; a další pomocná kritéria (např. doba realizace, náklady).

Panelák roku 2016

 

Dokončili jsme projekt na Nano potenciál – inovační voucher OPPIK

duben 2018

zde:

VŠB Nano1       VŠB Nano

 

Ošetření zásobníků společnosti LINDE ve firmě MSC MetPro a.s. v Ostravě Kunčicích, ve firmě Jiří Vaněk v areálu Dolu Jeremenko v Ostravě Vítkovicích a ve firmě ProfiLaser Bohemia a.s. v Horních Počernicích

červen 2017

Firma Linde rozhodla ošetřit např. zásobníky Dusíku a Etylénu od nečistot na různých místech České republiky.

IMG 20170607 124616 DSC 0018 DSC 0054  Linde Praha

Ostrava Kunčice mytí zásobníku   ošetření nanotechnologií      Ostrava Vítkovice                            Horní Počernice

 

Firma Advanced Materials ve Washingtonu

Dne 13. května 2015 se firma Advanced Material zúčastnila veletrhu – TechConnect World/Nanotech 2017 ve Washingtonu.

Bílý dům1

Ředitel firmy Ing. Jan Procházka Ph.D. před Bílým domem.

 

Společenství vlastníků bytových jednotek; ulice Na Aleji, Frýdek-Místek 

květen 2017

Na bytových domech na ulici Na Aleji ve Frýdku-Místku se na povrchu fasády časem usadila špína a mechy. Z tohoto důvodu se společenství vlastníků rozhodlo očístit fasádu a vrátit ji krásný čistý vzhled.

FM1 FM2 FM5 FM3

 

Váhala, spol. s.r.o., Hustopeče nad Bečvou

květen 2017

Ošetření prostor výrobny masných a lahůdkářských výrobků v provozovně v Hustopečích nad Bečvou.

IMG 20170506 092523 IMG 20170506 145535 IMG 20170506 145906

 

Nanoden v Pardubicích

Dne 12. dubna 2017 se konal Nanoden v Pardubicích.

 

 20170412 162124 DSC 0679 Pardubice 

Nanoden Pardubice6  20170412 162012

 

Slezské dny preventivní medicíny 2017

V březnu 2017 jsme se zúčastnili Slezských dnů preventivní medicíny 2017, které se konaly na Ostravici. Na programu pátečního dne byly Nanotechnologie a Nanomateriály.

 DSC 0581

 

Nemocnice Šumperk, porodní sál

listopad 2016

 

V rámci zkvalitnění prostředí se vedení nemocnice v Šumperku rozhodlo ošetřit porodní sál gynekologického oddělení multifunkčním antibakteriálním nátěrem. Vedení nemocnice si od tohoto kroku slibuje jednak zvýšení hygieny v místě, kde maminky přivádějí na svět své potomky, jednak zpříjemnění prostředí pro rodičky a jejich čerstvě narozené děti.

Věříme, že tuto snahu pro zlepšení prostředí ocení všechny maminky ze Šumperska, Zábřežska a části Ústeckoorlicka, které se rozhodly přivést na svět svá miminka v tomto zdravotnickém zařízení.

DSC 0187 DSC 0204 DSC 0224 DSC 0232

 

Nanoden v Českých Budějovicích

Dne 12. 11. 2016 se konal v Českých Budějovících další Nanoden. Bližší informace ve videu:

https://youtu.be/pJi_v43KERw

Nanoden ČB1 FN - Nanoden

 

 

Odborné školení

 

září 2016

Dne 8. září 2016 se konalo v prodejním a prezentačním centru v Ostravě Vítkovicích odborné školení na téma – Využití technologie vysoce účinných fotokatalytických povrchů a aplikace nátěrových hmot PROTECTAM FN s vysokým stupněm fotokatalytické účinnosti.

 

DSC 0548 DSC 0557 DSC 0558

 

Nanotechnologie ve Vídni

květen 2016

Vedlejším produktem jarní prezentace českých nanotechnologií ve Vídni je kapitola v právě vydané učebnici pro rakouskou mládež. V Rakousku se odteď budou děti učit o českých nanotechnologiích.

Kniha Rakousko Nano Kniha Rakousko1

 

Rodinný dům, Odry

červen 2016

Aby zdi rodinného domu měly krásný čistý vzhled a neporůstaly mechem, zelenou řasou a plísní, nechali majitelé rodinného domu v Odrách ošetřit svůj dům, antibakteriální nátěrem Protectam.

Odry 5 Odry 4 Odry 6

 

 

Nanoden v Praze

 

Dne 28. 5. 2016 se konal v Cargo Gallery v Praze Nanoden.

 

NanodenPraha1  NanodenPraha2  NanodenPraha3

 

To nejlepší z českých nanotechnologií

Ochutnávala se voda z Vltavy, kterou vyčistily nanofiltry, odstraňovaly se revoluční maskou až 75 % vrásek. Před vašimi zraky se vyrobilo nanovlákno. Předvedlo se luxusní auto vytuněné nanotechnologiemi, hydrofobní nanokravata, antibakteriální lečení s nanostříbrem, samočisticí nátěry s nanočásticemi, nanooptika, nanobiotechnologie nebo nanobavlna pro alergiky.

 

Nanoden v Brně

Dne 18. 3. 2016 se konal v Brně v Biology parku Nanoden.

Jeho heslo znělo: Jsme malá nano země, ale současně jsme nanosuperman! Přijďte si prohlédnout a vyzkoušet technologie českých nanofirem. 

 

Návštěvníci si prohlédli celou řadu nanotechnologii. Napili se vody z prasečí kejdy, zjistili jak pomocí nátěru vyčistit vzduch, mohli si nechat vyrobit náramek z nanovláken, také si mohli vybrat antibakteriální oblečení nebo antialergické lůžkoviny z nanotkaniny povlečení Nanobavlna.

NanoBrno1  NanodenBrno3  NanoBrno2

 

Vizionář 2015

 

prosinec 2015

 

Dne 3. 12. 2015 proběhlo v pražské Galerii kritiků, vyhlášení letošních vítězů soutěže “Vizionář 2015”.

Odborná porota rozhodla. Vizionáři roku 2015 se stali:

Nano4people spolu s  Advanced Materials, (členové Nanotechnologického průmyslu ČR), za projekt  “Nanočistička vzduchu, poháněná světlem” jež řeší ochranu majetku a čištění vzduchu, pomocí fotokatalytických nátěrů.

 

Vizionář1 DSC 5253

 

2. valná hromada Asociace nanotechnologického průmyslu ČR 

prosinec 2015

Členové Asociace nanotechnologického průmyslu ČR zhodnotili první rok svého fungování na valné hromadě ve středu 2. prosince. Podle kapitána nanofirem Jiřího Kůse ANP ČR za rok svého působení ukázala, že Česko se muže stát v tomto oboru jedním ze světových lídrů.

V čem se ukázala ANP ČR nejsilnější?
Určitě v propagaci českých nanotechnologií. Spustili jsme projekt Česko je nano a dnes už široká veřejnost ví, že umíme vyrábět vodu z prasečí kejdy, hydrofobní kravaty, které se neušpiní, protiroztočové lůžkoviny s nanovláknem či nátěry, které čistí vzduch. Není už tajemstvím, že české nanofirmy mají co nabídnout nejen České republice, ale i světu. Navíc se ukázalo, že asociace funguje také ve směru dovnitř, tím myslím to, že jsme začali víc spolupracovat, pomáhat si.

Co považujete Vy za největší úspěch?
Upřímně asi to, že naše aktivity jsou natolik viditelné, že přesvědčily i významný nanotechnologický klastr Nanoprogres a firmu Nanopharma, aby k lednu 2016 do asociace vstoupily. Tím budeme zastupovat i biotechnologický segment českého nanoprůmyslu.

Jaké plány máte v příštím roce?
Chtěli bychom pokračovat v pořádání NANO dnů. Jsme přesvědčeni, že by si veřejnost měla “nano” osahat. Na některých školách dávají stále pedagogové nanotechnologiím nálepku futuristické technologie. My chceme mladým lidem ukázat, že už to není sci-fi. I když možná naše NANO dny budou sci-fi trochu připomínat. Jsou to technologie, které reálně existují. Většinu toho, co prezentujeme, si lidi mohou běžně koupit. Řekl „kapitán“ ANP Jiří Kus.

 

Val.hromada02 Val.hromada01

 

Soutěž “Vizionáři 2015”

Motto projektu: Ukazujeme, že české firmy mají mezi sebou Vizionáře!

listopad 2015

Firma Nano4people byla spolu s přední nanotechnologickou společnosti Advanced Materials přihlášena do prestižní soutěže Vizionáři 2015. Soutěž již pátým rokem vyhlašuje sdružení CzechInno. Tento projekt je zaměřen na podporu inovačního potenciálu v českých firmách a klade si za cíl pomoci komercializovat inovativní produkty a současně zvýšit konkurernceschopnost firem.

 

Vizionáři CzechInn

 

BD Studentská, Ostrava Poruba 

srpen – listopad 2015

Bytové družstvo Studentská v Ostravě Porubě se rozhodlo ošetřit fasády tří bytových domů a garáží aktivním fotokatalytickým nátěrem, který dlouhodobě zamezuje zašpinění nečistotatmi, zelenou řasou a plísněmi. Díky této technologii zůstane fasáda trvale čistá.

BD Studentská4   BD Studentská3

zašpiněná fasáda                                                           fasáda ošetřená fotokatalytickým nátěrem

 

Základní škola Korunovační, Praha 7

srpen 2015

Prvnáčci nastoupí po prázdninách do třídy, kterou jsme ošetřili antibakteriálním nátěrem Protectam a bude nejmenším dětem čistit vzduch od škodlivin z automobilové dopravy. Třída se nachází v přízemí a je zatížena silnou autodopravou na ulici Korunovační.

Praha6  Praha1  Praha2

 

Valná hromada Asociace nanotechnologického průmyslu

červen 2015

Dne 17. 6. 2015 se konala 1. valná hromada Asociace nanotechnologického průmyslu ČR, která zhodnotila úvodní konferenci Česko je nano s pozitivním ohlasem. Dále byla mj. probrána spolupráce s Czech Trade a Úřadem vlády. Propagační dny Nano budou zahájeny v září v Liberci a v říjnu se bude konat v Bruselu prezentace českých nanotechnologií za účasti Pavla Bělobrádka.

Valná hromada Valná hromada1

 

Rodinný dům, Havířov – Šumbark

červen 2015

Majitel rodinného domu v Havířově – Šumbarku chce zachovat čistý vzhled svého domu a proto se rozhodl ošetřit antibakteriální nátěrem Protectam zdi proti prorůstání mechem, zelenou řasou a plísní.

Havířov1 Havířov2

 

Památníky Paskov 

květen 2015

Fotokatalytická technologie Protectam FN dlouhodobě a aktivně chrání i památky před erozí vlivem usazování prachu, emisí, zelené řasy a lišejníků.

Památky Paskov2 Památky Paskov1

 

Panelový dům, Kladno

květen 2015

Bytový dům na ulici Dánská v Kladně získal čistou fasádu se speciálním samočistícím povrchem, který dlouhodobě zamezí jejímu zašpinění nečistotatmi, zelenou řasou a plísněmi. Jedná se o aktivní fotokatalytický nátěr, který nejenom zpomaluje zašpinění povrchu, ale denně je aktivně vyčistí. Vyčištěná fasáda zůstane trvale čistá.

Kladno16 Kladno15

před aplikaci                                         po aplikaci

 

Konference  “ČESKO  JE  NANO”  Praha

březen 2015

Česká republika má nakročeno k tomu, aby se stala světovým lídem v nanotechnologiích. Na konferenci Česko je nano to v úterý 24. 3. 2015 řekl vícepromiér pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek. Připomněl, že ČR patří řada “nanopatentů”, veřejnost ale o nich málo ví, zahraniční výrobky prý bývají mnohdy známější než české.

“Nanotechnologie jsou tím, co má obrovský potenciál. Máme velké štěstí, že se tomuto odvětví věnuje řada českých firem a výzkumníků” uvedl Bělobrádek. ČR je jedním ze světových inkubátorů nanotechnologií.

Česko je Nano

2015-03-24 10.08.50 2015-03-24 10.43.20 2015-03-24 12.16.51

Asociace nanotechnologického průmyslu ČR 

únor 2015

Nano4people, člen Asociace nanotechnologického průmyslu ČR.

Asociace byla založena 12 českými nanotechnologickými firmami v listopadu 2014 na půdě agentury CzechInvest. Tato organizace reprezentuje zájmy českých firem v tomto oboru na národní i evropské úrovni, a to v obchodní, výzkumné i vzdělávací sféře.  Asociace chce v budoucnosti především stavět na dobrém jménu, které má Česko v tomto oboru ve světě, a šířit pozitivní povědomí o nanotechnologiích ve společnosti.  Zaměřuje se také na aktivní vyhledávání podpory a příležitostí spolupráce mezi komerční a výzkumnou sférou.

Čs je NANO

 

Mateřská škola Palkovice 

leden 2015

Radní v Palkovicích se rozhodli ošetřit antibakteriální nátěrem prostory mateřské školy a to v oddělení pro nejmenší děti.

Palkovice02  Palkovice01  Palkovice03

 

Jihomoravské dětské léčebny, Křetín 

prosinec 2014 – leden 2015

Ošetření prostor Jihomoravské dětské léčebny v Křetíně antibakteriálním nátěrem.

h01

Dalším ošetřeným  prostorem byla mateřská škola dětských léčeben v Křetíně.

h03  P1191182  P1191183 P1191184

Nanotechnologie byla také použita v ubytovacích prostorách dětské léčebny.

P1191160  P1191161  P1191179  P1191180i

Dětská léčebna Křetín je na jižní Moravě jedinou léčebnou, která se úspěšně zabývá problémem dětské obezity. Vedle nadváhy se zde také léčí děti s poruchou příjmu potravy (nechutenství, astenie), opakovaně nemocné děti hlavně s dechovými potížemi (opakovaný, dlouhotrvající kašel, chronická rýma, astma, senná rýma apod.) a děti s poruchou pohybového ústrojí (vadné držení těla, lehčí typ skolióz).

 

Inovační firma Moravskoslezského kraje 

listopad 2014

Vítězové letošního ročníku soutěže Inovační firma Moravskoslezského kraje, kterého se zúčastnila i naše firma Nano4people, byli vyhlášení dne 4. 11. 2014 na slavnostním večeru na Slezskoostravském hradě. Letošního ročníku se zúčastnilo 20 malých a 7 velkých firem ve 29 projektech.

if2014 52 20141112 1732137615 if2014 42 20141112 2096594846 if2014 43 20141112 1469655558

 

 

FN Motol, Praha
říjen 2014

Ambulance dětského hematologického a onkologického centra v pražském Motole

FN04 FN03 FN02   

Prostory dětské ambulance ve fakultní nemocnici Motol byly ošetřeny antibakteriálním nátěrem nové generace, který bude ochraňovat “malé bojovníky”, proti nežádoucím vírům, infekcím a bakteriím.

Klinika dětské hematologie a onkologie se zaměřuje na diagnózu, léčbu a výzkum nádorových onemocnění dětského věku, na nezhoubná krevní onemocnění jako jsou anémie, krvácivé stavy a vrozené poruchy srážení krve (hemofilie). Dále se zde léčí řada onemocnění vyžadujících transplantaci kostní dřeně, jako jsou vrozené poruchy imunity nebo metabolické vady. S počtem cca 200 nově diagnostikovaných pacientů se zhoubným nádorem za rok se jedná o největší pracoviště svého druhu v České republice.

 

Mezinárodní konference  PHOTOCATALYSIS

září 2014

Zástupci rozvíjejícího se odvětví fotokatalytického průmyslu z celého světa se sešli v Praze
V budově Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského ČAV se ve dnech 3. a 4. září uskutečnila mezinárodní konference PHOTOCATALYSIS – Standardisation and Certification Assisting Commercialization.
Hlavním cílem konference byla výměna zkušeností a poznatků v oblasti praktického uplatňování, vývoje, výroby a komercializace fotokatalytických produktů. Zvláštní pozornost byla věnována otázkám testování, normalizace, standardizace a certifikace komerčních produktů na národní i mezinárodní úrovni. Hlavním pořadatelem akce byla Česká společnost pro aplikovanou fotokatalýzu ve spolupráci s ÚFCH J. Heyrovského a Technickou univerzitou v Liberci.
Zasedání konference předcházelo společné zasedání Evropské fotokatalytické federace (EPF), Fotokatalytické průmyslové společnosti Japonska (PIAJ) a České společnosti pro aplikovanou fotokatalýzu (ČSAF). Zastoupené asociace projednaly otázky jejich vzájemné spolupráce v oblasti podpory komercializace fotokatalytických produktů. Před zahájením konference se také uskutečnilo generální zasedání Evropské fotokatalytické federace, na němž byla za člena této organizace přijata Česká společnost pro aplikovanou fotokatalýzu.
Setkání se zúčastnilo mnoho zástupců firem, výzkumných institucí a organizací sdružujících subjekty rozvíjejícího se odvětví fotokatalytického průmyslu z České republiky, Japonska, Německa, Francie, Velké Británie, Itálie, Španělska, Belgie a Rakouska.

 

2  3

 

Inovační firma MSK 2014

srpen 2014

Firma Nano4people byla přihlášena do prestižní soutěže „INOVAČNÍ  FIRMA  MORAVSKOSLEZSKÉHO  KRAJE  2014“.

IN2014

 

 

Zámek Paskov – Atrium

červenec 2014

Ošetření fasády historické budovy – Paskovského zámku

Ošetřená plocha fasády atria má samočisticí a antigraffiti efekt, zabrání zašpinění polutanty z ovzduší, zamezí růstu řas a plísní, které se zachycuji na vnějším povrchu stavebních materiálů. Díky těmto funkčním vlastnostem se docílí a zachovává čistý vzhled ošetřeného povrchu a také se významně prodlouží životnost restaurátorských zásahů. Takto ošetřené zdi paskovského zámku budou navíc i čistit vzduch od škodlivých imisí. Každý ošetřeny 1 m2 dokáže za rok vyčistit tolik vzduchu, kolik je spotřeba 273 lidí ročně.

 

zamek01 m zamek03 m

Původní tvrz pocházející z 15. století byla postavena v Paskově uprostřed tehdejší osady. Byla renesančně upravena a v 17. století přebudována v raně barokní čtyřkřídlový zámek. Poslední úpravy a přístavba velice krásné kaple proběhly v letech 1913 – 1914.

 

ZŠ Ostrava Hrabová 

červen 2014

Ošetření tříd ZŠ Ostrava Hrabová

zs hrabovaDalším, z námi ošetřených objektů, který využívá pro ochranu zdraví svých děti multifunkční antibakteriální nátěry, je ZŠ v Ostravě Hrabové. Pro aplikaci těchto antibakteriálních nátěrů se rozhodlo vedeni školy po několika měsíčním testování nátěrů v jedné ze svých tříd. Nátěr bude zajišťovat čistění vzduchu ve třídách a tím zkvalitnění prostředí pro žáky.

 

 

Plzeňský prazdroj – PIVOVAR Radegast
květen 2014

Ošetření prostor pivovaru Radegast

pivovar radegastMultifunkční antibakteriální nátěr FN, byl jako účinná protiplísňová ochrana v pivovaru Radegast, testován po dobu 10 měsíců, a to přímo na provoze ČOV.

Jakékoli jiné ošetření, které bylo v tomto velmi exponovaném provoze před tím zkoušeno a použito, působilo jako antibakteriální a protiplísňová ochrana vždy jen krátkodobě, nebo neúčinně!

Po ošetření nátěrem FN se plísně neobjevily ani po 10 měsících. Testováni bylo úmyslně prováděno v období 7. 2013 – 4. 2014 (období, nižších teplot a zvýšené vlhkosti, jež jsou ideální podmínky pro výskyt a růst sporu a plísni).

 

Na ošetřené vysoce oxidačním povrchu, nebyl schopen přežít a rozvíjet se žádný mikroorganismus. Viry, plísně, bakterie, které se povrchu dotknou, jsou likvidovány prakticky okamžitě a i ty nejodolnější bakterie nepřežijí a nerozmnožují se.

 

 

Vizionář 2015 – za Nanočističku vzduchu poháněnou světlem

 

Rotation of Diplom Ceska inovace 2014 prospesnost inovace m VIZIONÁŘ 2015 NANO4PEOPLE

 

soutez-ceska-inovace-2013-zna-sve-finalisty

Soutěž  ČESKÁ  INOVACE
březen 2014

Česká inovace zveřejnila 18 finálových projektů, ze kterých budou na Festivalu inovací v pátek 14. 3. 2014 v Národní technické knihovně v Praze zvoleni vítězové všech soutěžních kategorií. Celkem se do třetího ročníku soutěže přihlásilo rekordních 127 inovačních projektů z nejrůznějších sfér průmyslu, obchodu, vědy nebo státní správy.

Firma Nano4people, spolu s přední nanotechnologickou společností Advanced Materials, postoupili do finále soutěže a byli nominováni na Speciální cenu za společenskou prospěšnost inovace
Tato speciální cena je novinkou letošního ročníku soutěže a byla vybírána ze všech soutěžních projektů napříč kategoriemi!
V samotném finále soutěže “Česká inovace 2013”, jsme nakonec společně obsadili vyníkající dělené 2. místo.

Napsali o nás:

Novinka, která prospívá zdraví (nejen) žáků
únor 2014

Zcela nová generace nátěrových hmot byla …

prospivazdravi

 

Inverze a smog? Chránit zdraví žáků pomohou nanonátěry
leden 2014

Technologie, která může chránit lidi v interiéru před většinou nebezpečných látek rozptýlených ve vzduchu …
inverzeasmog


Institut Environmentálních technologií – nové výzkumné centrum VŠB Ostrava, ošetřeno multifunkčními nátěry FN s TiO
prosinec 2013

V prosinci jsme uspěli ve výběrovém řízení a byli vybráni, jako realizační firma na ošetření prostor nového výzkumného centra-institutu environmentálních technologií na VŠB v Ostravě. Speciální ošetření laboratoří anaerobní digesce multifunkčním nátěrem FN, bude zajišťovat odbourávání charakteristických pachů z bakterií.

EIT5

 

Ceska inovaceSoutěž Česká Inovace

listopad 2013
Firma Nano4people, spolu s přední nanotechnologickou společností Advanced Materials, byli společně přihlášení do prestižní soutěže Česká inovace. Soutěž je zaměřena na ty, kteří chtějí prosadit svůj nápad na trhu a získat pro něj maximální podporu. Cílem této soutěže je orientace především na praktickou podporu komerčního uplatnění daného nápadů, který tím naplňuje termín výrazu inovace a v konečném důsledku posiluje i konkurenceschopnost firem.

Hodnocení bude nezávislou odbornou porotou na základě definované sady kritérií spadajících do tří základních oblastí:
1. Míra inovativnosti
Rozsah změny dosažené inovací, míra “odvahy” při prosazení inovace a její udržitelnost.
2. Kreativita
Unikátnost inovace pro uživatele, zavádění nových přístupů, technologií, atraktivita.
3. Podnikatelský duch
Podnikatelský záměr (v případě veřejné správy prospěšnost pro obyvatele, míra úspor pro veřejnou správu) a jeho realizovatelnost, financovatelnost, branding.

Vítězové budou vyhlášeni na Festivalu Česká inovace 14. března 2014 v Národní technické knihovně v Praze. Soutěž Česká inovace se orientuje především na praktickou podporu komerčního uplatnění nápadů.

 

Napsali o nás:

Nanotechnologie pomůže předcházet infekčním onemocněním i ve školách

listopad 2013

… Pohádka ? nikoliv, tvrdí svorně vědci i mateřská škola …

nanotechnologiepomuze

Otevřeli jsme naše nové Prodejní a prezentační centrum

říjen 2013
V oblasti Dolních Vítkovic jsme pro naše klienty otevřeli nové Prodejní a prezentační centrum PROTECTAM FN®.
Zde se můžou zájemci blíže a detailněji seznámit s informacemi o této nanotechnologii, případně si i sami vyzkoušet a přesvědčit se, jak vše naživo funguje. Dostane se jim také kvalifikovaných rad, jak správně postupovat při svépomocné aplikaci nátěrů, nebo se mohou domluvit a využít nabídky na komplexní realizaci zakázky z naší strany.

V Prodejním a prezentačním centru, bude také možné si zapůjčit potřebnou technologii, na aplikaci multifunkčních antibakteriálních nátěrů PROTECTAM.

Nano4people s.r.o.
Prodejní a prezentační centrum Protectam FN
Vědeckotechnický park a podnikatelský inkubátor
BIC Ostrava
Ruska 83/24
703 00 Ostrava Vítkovice

ref bicova03

ref bicova04

Parkování
– před budovou
– parkoviště ve dvoře budovy odděleném závorou. V současnosti je k dispozici 26 parkovacích míst.

Možnost spojení
– sjezd z ul. Místecké
– spojení na ul. Rudná
– tramvajová zastávka  Vítkovice – Vysoké pece

 

Soutěž Inovační firma Moravskoslezského kraje

září 2013
Firma Nano4people byla přihlášená do soutěže Inovační firma Moravskoslezského kraje. Cílem této soutěže je podpořit inovační podnikání na území Moravskoslezského kraje a propagovat firmy, které přicházejí s inovovanými produkty a službami, jež v konečném důsledku posilují konkurenceschopnost kraje.
Hodnotit se budou inovace výrobků, technologií a služeb , přičemž se musí jednat o již uskutečněné inovace, tj. o výrobky, technologie či služby, které byly umístěny na trh v předcházejících třech letech. Musí se jednat o zcela nové nebo výrazně zdokonalené výrobky, technologie či služby, což si myslíme, že pro náš region přinášíme.

Inovačni firma MSK 2013

 

 

PORG Ostrava Vítkovice, ZŠ a gymnázium

září 2013
Dalším, z námi ošetřených objektů, který využívá na ochranu zdraví svých děti multifunkční antibakteriální nátěry, je ZŠ a gymnázium PORG Ostrava Vítkovice. Pro aplikaci této nanotechnologie se rozhodli sami rodiče dětí, které tuto školu navštěvují. Aplikaci si rodiče také sami i zafinancovali. Za všechny dětí jim za toto patří dík.

ref porg04

 

Aquapark Olešná Frýdek-Místek

září 2013
Dalším prostorem, který je ošetřen multifunkčními antibakteriálními nátěry pro ochranu svého personálu proti bakteriím a virům je Frýdecko-Mistecký Aquapark Olešná. V tomto jsou ošetřeny jak prostory pro plavčíky, tak take celá vstupní hala a recepce. Jedná se o první Aquapark v České republice, který využívá inovativní metody a pomocí této nanotechnologie chrání zdraví svých zaměstnanců.

ref aqvafm08

 

 

Vysoká škola báňská – Technická univerzita v Ostravě otevřela slavnostně univerzitní mateřskou školu

02. 09. 2013  17.02
Mateřskou školu pro děti svých zaměstnanců, a také studentů, vybudovala a 2. 9. slavnostně otevřela Vysoká škola báňská – Technická univerzita v Ostravě. V moderně vybaveném předškolním zařízení jsou uplatněny a námi také aplikovány funkční nátěry PROTECTAM FN®.
Reportáž o tom přineslo zpravodajství Televize PRIMA 2. 9. 2013 : Video na Primě (čas: 5:13 – 6:46 min. pořadu).

(obrázek z reportáže TV PRIMA)
akt01
Funkční nátěry PROTECTAM FN® vytvoří na povrchu ošetřených stěn vysoce oxidační vrstvu, která působí jako čistička vzduchu. Tato nanotechnologie účinně (o desítky procent) snižuje ve třídách školky koncentrace mikroorganismů i škodlivých látek, které do vzduchu místností pronikají také ze silně znečištěného ovzduší Ostravska. Chrání tím zdraví dětí i personálu školky.

Funkční nátěry PROTECTAM FN® ve školce instalovala společnost.

logo nano m

 

Vědeckotechnický park a podnikatelský inkubátor BIC Ostrava

srpen 2013
Vědeckotechnický park a podnikatelský inkubátor BIC Ostrava.
V srpnu 2013 byly ošetřeny i první kanceláře Vědeckotechnického parku a podnikatelského inkubátoru BIC Ostrava v Dolních Vítkovicích. Multifunkční antibakteriální nátěry zde chrání pracovníky před případnými nemocemi a pracovní absenci zaměstnanců. Toto je další možné využití, zmíněné nanotechnologie v běžném občanském a pracovním životě lidí, nejen našeho regionu.

ref bicova03

 

Hospic Frýdek-Místek

srpen 2013
Dalším z ošetřených prostor, který využívá multifunkční antibakteriální nátěry pro ochranu svých klientů, je Frýdecko-Místecký Hospic. V jeho prostorech byly použity i barevné modifikace nátěrů, které dle informací vedení ústavu, mají na klienty uklidňující účinky. Multifunkční nátěry se starají i o redukci možných pachů.

ref hospic05

ref hospic07

ref hospic06

Nano4people, člen České společnosti pro aplikovanou fotokatalýzu

V červnu, jsme se stali ustavujícími členy a spoluzakladateli České společností pro aplikovanou fotokatalýzu (ČSAF). Ta vystupuje jako představitel tohoto „novodobého“ oboru, hájí jeho zájmy a zároveň tvoří autoritu, zaručující dodržování dohodnutých pravidel v oblasti fotokatalýzy, jak ve vztahu k zákazníkům, tak k orgánům státní správy. (ČSAF je složena z profesorů VŠ ,odborníků AV ČR, VÚ, a podniků, zabývajících se dlouhá léta problematikou fotokatalytické mineralizace)

Jako člen ČSAF budeme také přispívat k vytvoření podmínek, které usnadní orientaci v tomto oboru a podpoří jeho rozvoj. Na celém světě je takových společností pouze 6.

Je nám proto ctí, že jsme spolu s tak významnými osobnostmi naší země, zabývající se fotokatalýzou, mohli být u zrodu té sedmé na světě, naší české ČSAF.

IMG 8390

IMG 8394

IMG 8398

 

Česká televize (ČT1) uvedla v pořadu 168 hodin reporáž o městě s největším podílem plochy vzduch čistících nanotechnologickcý nátěrů na obyvatele
20. 05. 2013  22:30
Fotokatalytickou velmocí mezi českými městy se stal severomoravský Paskov. V přepočtu na obyvatele je zde aplikována největší plocha nátěrů s fotokatalytickým efektem mezi českými a možná i evropskými městy. Česká televize o tom natočila reportáž – Nanočásticemi proti smogu, která byla uvedena 19. května 2013 v pořadu 168 hodin.
168hodin


V mateřské škole v Paskově čistí vzduch od mikroorganismů a znečistěného ovzduší fotokatalyticky

15. 05. 2013  10:45
V mateřské škole v Paskově jsou děti a personál chráněni proti přenosu infekcí a proti škodlivým látkám ze znečistěného ovzduší ostravského regionu funkčními nátěry PROTECTAM FN® s fotokatalytickým efektem. Nátěry aplikoval ve školce regionální obchodní partner Advanced Materials-JTJ – společnost Nano4people na stropy místností. Efekt nátěrů byl po deseti dnech od jejich nanesení měřen Zdravotním ústavem v Ostravě s následujícím výsledkem:
•    koncentrace mikroorganismů poklesla v ošetřených místnostech o 32 %,
•    na zdech ošetřených nátěry nebyly zjištěny mikroorganismy žádné – došlo tedy k jejich poklesu o 100 %.
Podle vyjádření ředitelky školky Libuše Klimundové se efekt nátěrů projevil ve snížení nemocnosti dětí: V únoru 2013 byl zjištěn průměr docházky ještě 13,2 %, ale již v březnu 2013 docházka dětí stoupla o 31,8 %. A to zrovna probíhala chřipková epidemie v našem MS kraji.
Opakované malování, které musí školka podle vyhlášky provádět každé 2 roky, se prodlužuje po aplikaci FN® nátěru až na dobu 7 let.

 

Jak na plíseň po povodni

Jedním z největších problémů, se kterými se potýkají lidé v domech, které zatopila povodeň, jsou plísně. Plné vysušení zdí trvá i několik let. Zátopová voda, která pronikla do zdí, sebou přináší obrovské množství choroboplodných zárodků, spory hub a plísní i dostatek živin pro jejich bujení. Zamezení růstu plísní na dlouhodobě vlhkých zdech je sysifovský úkol. Po desinfekci zdí a jejich ošetření protiplísňovými přípravky se často po uplynutí pár měsícu začínají plísně znovu a znovu rozrůstat. Vlhkost a plísně po povodni mohou v bytě přetrvávat po mnoho let. Dlouhodobou ochranu proti opětovnému rozrůstání plísně mohou zajistit funkční nátěry PROTECTAM.  Jak je správně použít: Na blokování plísně je nejvhodnější použít kombinaci nátěrů PROTECTAM  FN®1 a FN®2. Nátěr nanášíme na již desinfikovanou, opravenou, vyčištěnou a případně i vymalovanou stěnu jako konečnou svrchní nátěrovou vrstvu  a částečně vysušenou (ne mokrou) stěnu. Nanesení FN® nátěru je tedy v pořadí sanačních prací po povodni až na posledním místě. Je nutné, aby stěna byla natolik vysušena, že na jejím povrchu dokáže nátěr zaschnout. Jako první základovou vrstvu naneseme jeden nátěr FN®1  a na ni naneseme dva nátěry FN®2. Nanášení druhé a třetí nátěrové vrstvy provádíme vždy až po zaschnutí vrstvy předchozí. Nátěr je nutno provádět při teplotách do 10 °C.

 

akt02

 

Protiplísňový efekt povrchové FN vrstvy je založen na trojím účinku:

1) CHEMICKÝ – první, základový nátěr suspenzí FN®1 obsahuje látku s protiplísňovým a antibakteriálním efektem.

2) MECHANICKÝ – povrchová  vrstva vytvořená FN® nátěrem má extrémně malé póry, kterými plíseň nedokáže prorůst na povrch zdi.

3) FOTOKATALYTICKÝ – pokud na FN®povrch dopadá dení světlo nebo ultrafialové světlo z umělého zdroje, jsou plíseň a její zárodky i látky, které vypouští do okolí eliminovány působením fotokatalytického efektu.
Protiplísňová účinnost FN® povrchu je zajištěna i bez využití fotokatalytického efektu. Ten ji však výrazně zvyšuje.

 

  

PROTECTAM FN pomáhá účinně proti plísním

14. 05. 2013 09:01
Každý, kdo se potýká s problémem plísní ve svém domě nebo bytě ví, jaký je to urputný nepřítel. Běžné chemické protiplísňové prostředky působí jenom krátkodobě a plíseň se nakonec po relativně krátké době vždy znovu rozroste. PROTECTAM FN® je schopen zajistit v boji proti plísním dlouhodobější účinné působení. Jeho protiplísňový efekt není totiž založen na chemickém působení na plísně, které po krátkém čase odezní, ale funguje na fyzikálním základě. FN® suspenze vytvoří na povrchu ošetřené plochy tenkou vrstvu s extrémně malými póry, kterými plíseň nedokáže dlouhou dobu prorůst. pokud na ošetřenou plochu dopadá denní světlo, nebo ultrafialové světlo z umělého zdroje, je protiplísňový efekt významně podpořen fotokatalýzou, která navíc likviduje i nepříjemné pachy a nebezpečné látky, které plíseň uvolňuje do ovzduší.

PROTECTAM FN  proti ptačí chřipce

22. 04. 2013  11:55
Nový zmutovaný vir ptačí chřipky hrozí !
Není otázkou, zda smrtící chřipková epidemie vypukne, ale kdy vypukne a zda se proti ní budeme umět chránit.
Nejnovější informace z Číny uvádějí, že nový virus ptačí chřipky H7N9 napadl již 102 lidí a 20 z nich usmrtil. Stále více rostou obavy, že nový virus bude schopen přímého přenosu z člověka na člověka ve formě kapénkové nákazy. Obavy vědců z vypuknutí pandemie vyplývají z přirozené schopnosti chřipkového viru rychle mutovat.

akt03Tak mohou vzniknout jeho nové kmeny, na něž není imunitní systém většiny lidí připraven. V dnešních podmínkách masové globální přepravy lidí se pak nákaza může bleskové rozšířit po celé planetě. Riziko vypuknutí a šíření smrtících nákaz, s nimiž si imunitní systém většiny lidí neumí poradit a proti nimž v současnosti neexistují účinné léky, dále zvyšují výzkum a genetické experimenty s viry a bakteriemi, které mohou uniknout do okolního prostředí buď v důsledku selhání bezpečnostních opatření v laboratořích, nebo jako nástroj teroristického útoku.
Jednou z možností, jak bránit rozšiřování nebezpečných mikroorganismů, včetně jakéhokoli kmene chřipky, je ošetření stěn a stropu místností funkčními nátěry PROTECTAM FN® (s fotokatalytickým efektem) a jejich nasvícení ultrafialovým světlem o vlnové délce 360 – 368 nm (UVA). Na nátěrem ošetřeném povrchu se vytvoří vysoce oxidační povrchová vrstva, která velmi účinně likviduje viry a bakterie, které s ní přijdou do styku. Mikroorganismy jsou na ní zabity a jejich pozůstatky jsou odstraněny tím, že se rozloží na molekuly vody, oxidu uhličitého a dalších neškodných minerálních látek. Na rozdíl od chemických biocidních prostředků si viry ani bakterie nejsou schopny vybudovat proti fotokatalytickému efektu odolnost!
Stěny a strop místnosti natřené FN® fungují jako účinná čistička vzduchu, která snižuje o desítky procent koncentrace mikroorganismů ve vzduchu a tím zmenšuje riziko přenosu kapénkových nákaz. V domácnostech a mateřských školách, kde je instalován systém snižování koncentrace mikroorganismů a čistění vzduchu, který je založen na využití funkčních nátěrů PROTECTAM FN®, došlo ke snížení četnosti respiračních onemocnění a zlepšil se zdravotní stav lidí, kteří v nich pobývají.