Uplatnění

Antibakteriální multifunkční nátěry jsou výsledkem uplatnění poznatků v oblasti nanotechnologií. Představují dnes druhou generaci nátěrových hmot s fotokatalytickým antibakteriálním efektem. Patří do absolutní špičky nejúčinnějších nátěrových hmot s fotokatalytickým efektem na světovém trhu. Konkurenční produkty svojí účinností překonávají až stokrát.

Povrchová vrstva vytvořená funkčním nátěrem působí, je-li aktivována ultrafialovým světlem, jako katalyzátor oxidační reakce mezi vzdušným kyslíkem a molekulami oxidovatelných látek, které se vrstvy dotknou. Dochází pak k úplné oxidaci molekul látek. Tento efekt je poháněn světlem a je nevyčerpatelný (na rozdíl od chemie).

Princip
Pokud se aktivované vrstvy dotkne virus, bakterie, nebo mikroskopická částice, okamžitě reagují se vzdušným kyslíkem a dojde k jejich rozložení až na molekuly vody, oxidu uhličitého a dalších zdraví neohrožujících látek.

VYUŽITÍ V DOMÁCNOSTI
Popsaná vlastnost aktivované funkční vrstvy má ve spojení s její extrémní fotokatalytickou účinností řadu praktických efektů, které je možno využít prakticky v každé domácnosti. Natřením zdí a stropu místností v kombinaci s přístupem ultrafilaového světla (součást denního světla) lze tyto stěny přeměnit ve vysoce efektivní, bezporuchovou a ekonomicky úspornou čističku vzduchu. K jejímu pohonu slouží světlo a jinak nepotřebuje vyměňovat žádné filtry ani jinou údržbu. Její životnost je dlouhodobá - 10 i více let, pokud je zajištěn přístup ultrafialového světla a nedojde k mechanickému odstranění funkční vrstvy, nebo jejímu přemalování.

ODSTRAŇOVÁNÍ NEPŘÍJEMNÝCH PACHŮ.
Drtivá většina pachů, je tvořena organickými molekulami zapáchajících látek, které jsou rozptýleny ve vzduchu. Citelný zápach vyvolávají i extrémně malá množství takových látek (řádově tisíciny miligramů na 1m3 vzduchu). Povrchová vrstva, vytvořená funkčním nátěrem a osvětlená ultrafialovým světlem, účinně rozkládá molekuly zapáchajících látek převážně na molekuly vody (H2O) a oxidu uhličitého (CO2), které nezapáchají a v mikroskopických množstvích, o která se jedná, prakticky vůbec neovlivňují ani vlhkost místnosti, ani množství oxidu uhličitého v ní.
Funkční nátěry odstraňují pachy velice účinně. Například strop kuchyně natřené funkčním nátěrem, který je nasvícen UVA zářivkou, dokáže zcela eliminovat pach po smaženém jídle do 20 - 30ti minut.
Obdobně účinně fungují funkční nátěry i proti zápachu z cigaretového kouře, nebo pachu jehož zdrojem mohou být někteří živočichové chovaní v domácnostech.

ČISTĚNÍ VZDUCHU OD ALERGENŮ
Pokud se aktivované funkční vrstvy dotkne molekula, nebo mikroskopická částice, oxidovatelného alergenu, okamžitě reaguje se vzdušným kyslíkem a dojde k jejímu rozložení až na molekuly vody, oxidu uhličitého a dalších zdraví neohrožujících látek. Stejně jako u pachů se jedná o mikroskopická množství látek, které jsou zdrojem alergické reakce. Nejčastěji jde o látky, které do vzduchu místností uvolňují plísně, nebo jde o alergenní trus roztočů,

uplatneni01 uplatneni02

kteří jsou početnými "spolubydlícími" v každé domácnosti a v kožíšcích domácích mazlíčků. Lidé trpící alergiemi tvoří početnou skupinu zákazníků, kterým funkční nátěry účinně pomáhají zmírňovat jejich zdravotní obtíže.


ČISTĚNÍ VZDUCHU OD NEBEZPEČNÝCH LÁTEK, KTERÉ SE ODPAŘUJÍ DO VZDUCHU Z UMĚLÝCH HMOT A LAKŮ VYBAVENÍ MÍSTNOSTÍ
Člověk za jeden den "zkonzumuje" ohromné množství vzduchu (přibližně asi 15 kg). Se vzduchem do lidského organizmu snadno pronikají také všechny ostatní látky, jimiž je nasycem. Kvalita vzduchu významně ovlivňuje náš zdravotní stav. Zdrojem značné části znečisťujících látek jsou také interiéry moderních budov, které jsou napěchovány množstvím umělých hmot a dalších uměle připravených materiálů, z nichž se do vzduchu uvolňují nejrůznější zdraví ohrožující látky. Snaha šetřit teplem vede k vytváření klimatizovaných objektů s uzavřenou cirkulací vzduchu, kde se tyto látky hromadí ve zvýšené míře. To spolu s dalšími negativními vlivy negativně ovlivňuje zdravotní stav lidí, kteří v takových budovách přebývají. Pro tento jev se používá pojem syndrom nezdravých budov (Sick Building Syndrom).

button FN STOP


Fotokatalytický povrch stropu a případně i stěn, vytvořený funkčními nátěry je schopen různé látky, které se dostávají do vzduchu místností z umělých hmot, nábytku, lina, koberců, pracich prostředků aj. efektivně eliminovat. Účinně funguje i na jejich extrémně malé koncentrace, s nimiž si jiné technické prostředky neumí poradit. V moderních budovách, kde bývají okna opatřena speciálními filtry, které nepropouštějí ultrafialovou složku denního světla je potřebné zajistit čistící funkci vytvořeného fotokatalytického povrchu jeho případným nasvícením UVA zářením z umělého zdroje.

ČISTĚNÍ VZDUCHU OD NEBEZPEČNÝCH LÁTEK - IMISÍ, KTERÉ PRONIKAJÍ DO INTERIÉRŮ Z VENKOVNÍHO ZNEČISTĚNÉHO OVZDUŠÍ
V regionech se silným znečistěným ovzduším průmyslovými a dopravními exhalacemi není možno uniknout před škodlivými látkami ve vzduchu ani v interiérech.

Nepůsobí na nás pouze venku, ale pronikají i do vzduchu ve vnitřních prostorech budov. Zavřená okna a dveře pomáhají jenom částečně a kontaminovaný vzduch pronikne dovnitř dříve nebo později. UV zářením aktivovaná funkční plocha však dokáže nebezpečné imise, které pronikají dovnitř domů, efektivně odstranit tím, že je rozloží na neškodné látky. Použití funkčních  nátěrů je proto velmi vhodné všude tam, kde jsou lidé které imise nejvíce ohrožují. Jde zejména o malé děti do deseti let, nemocné a lidi s oslabenou imunitou a také naše seniory.

EFEKTY PRO ZDRAVOTNICTVÍ A OCHRANU ZDRAVÍ
Popsaná vlastnost aktivované funkční vrstvy má ve spojení s její extrémní fotokatalytickou účinností řadu praktických efektů využitelných ve zdravotnictví a při ochraně zdraví:

1. Prevence nozokomiálních infekcí
Na vysoce oxidačním aktivovaném funkčním povrchu není schopen přežít a rozvíjet se žádný mikroorganismus. Viry, které se dotknou povrchu, jsou likvidovány prakticky okamžitě a i ty nejodolnější bakterie nepřežívají a nerozmnožují se. Mikroorganismy si nejsou schopny vytvořit proti fotokatalytickému spálení odolnost (nemutují jako při použití chemických).

2. Prevence vypuknutí a rozšiřování nákaz ve zdravotnických zařízeních
Vysoká fotokatalytická účinnost aktivovaného funkčního povrchu přeměňuje plochy natřené multifunkční antibakteriální suspenzí na účinnou čističku vzduchu. Při přirozeném proudění vzduchu v místnosti dochází ke kolizím mikroorganismů rozptýlených ve vzduchu s aktivní funkční vrstvou. Přitom viry, které se dotknou této vrstvy nepřežívají. Totéž platí i o bakteriích, které se uchytí na zdech. Tímto způsobem dochází ke snižování koncentrace patogenních mikroorganismů i ve vzduchu místností, jejichž stěny a strop jsou ošetřeny funkčním nátěrem. Po rozsvícení aktivačních světel dochází typicky ke snížení koncentrace mikroorganismů a vyčištění vzduchu o 4 log řády během 60 - 120 minut.

3. Ochrana personálu zdravotnických zařízení a pacientů před nebezpečnými látkami, jako jsou desinfekční prostředky a chemikálie, výpary z dřevotřískového nábytku a umělých hmot a toxiny produkovanými bakteriemi, které sídlí ve vzduchotechnice.
Aktivovaná funkční plocha čistí vzduch od molekul a mikroskopických částic nebezpečných látek, s nimiž si neumí poradit žádná jiná technologie. Při kolizích těchto látek, rozptýlených ve vzduchu místnosti, s aktivní funkční plochou, dochází k rychlému odstraňování jejich účinným rozložením převážně na molekuly H2O a CO2 .

4. Ochrana personálu a pacientů před imisemi, které pronikají do interiérů budov z vnějšího prostředí a mají negativní dopad na jejich zdraví.
Efekt působení je stejný, jak je popsán v předchozím bodu. Aktivovaná funkční plocha účinně degraduje i nebezpečné látky obsažené v imisích jak v podobě molekul, tak i ve vazbě na jemné prachové částice (PM1, PM2,5, PM10). Dochází k účinné likvidaci benzapzrenu, polyaromatických uhlovodíků, výfukových plynů a dalších látek ohrožujících lidské zdraví.

5. Menší narušení chodu zdravotnického zařízení v důsledku snížení frekvence malování.
Funkční nátěr je klasifikován jako antibakteriální nátěrová hmota. V případě jejího použití se četnost malování prostor řídí, podle novelizované vyhlášky č. 306/2012 Sb., doporučením výrobce. Výrobce antibakteriálních funkčních nátěrů doporučuje obnovit nátěr jedním nástřikem po 5 letech.

SNÍŽENÍ KONCENTRACE NEBEZPEČNÝCH MIKROORGANISMŮ, VYTVOŘENÍ BARIÉRY PROTI PŘENOSU NÁKAZ
Všude tam, kde jsou v interiérech instalovány funkční nátěry a na jimi vytvořený povrch dopadá ultrafialové světlo (součást denního světla), dochází ke snížení koncentrace mikroorganismů v místnostech. Testy zdravotních ústavů prokázaly, že na aktivovaném funkčním povrchu nedokážou přežít žádné bakterie ani viry. Tím, že v každé místnosti cirkuluje vzduch, dochází ke kontaktu mikroorganismů, které jsou jím unášeny, s aktivní funkční plochou. Ta mikroorganismy, které se jí dotknou, efektivně, prostřednictvím fotokatalytického efektu, likviduje. Koncentrace mikroorganismů v místnosti se snižuje o desítky procent. Snížením koncentrace mikroorganismů v místnosti se zároveň snižuje i riziko přenosu virových bakteriálních nákaz. Funkční nátěry proto nacházejí uplatnění také v domácnostech, kde žijí lidé s oslabenou imunitou. Velmi užitečné jsou např. v obdobích chřipkových epidemií. Funkční nátěry jsou účinnou ochranou i proti nově zmutovaným virům, které hrozí vyvoláním celosvětové pandemie vražedné infekce.

EKONOMIKA
Funkční nátěry nejsou barva. Jde o prostředek, kterým můžete změnit každou stěnu a strop svého bytu v účinnou nanotechnologickou čističku vzduchu. Na rozdíl od elekto-mechanických čističek vzduchu funguje funkční nátěr zcela bezporuchově a bezúdržbově, s minimálními náklady na provoz (pouze tehdy, je-li nutné nasvícení zdrojem umělého UVA světla). Její funkčnost je dlouhodobá. Pokud nebude povrchová funkční vrstva mechanicky odstraněna, nebo překryta jiným materiálem, a bude na ni dopadat ultrafialové světlo, může bez problémů fungovat i desítky let. Instalace "nanočističky" je srovnatelná s cenou standardních čističek vzduchu. Na rozdíl od nich se dokáže vypořádat i s extrémně malými koncentracemi některých cizorodých látek, s nimiž si tyto čističky neumí poradit. Nezajišťuje filtraci prachu ani ionizaci vzduchu. Co se týká provozních nákladů je funkční nátěr podstatně levnější než klasické čističky. Svojí životností je násobně předčí.

APLIKACE
Multifunkční antibakteriální nátěry jsou vodné suspenze fotoaktivního oxidu titaničitého (TiO2) s dalšími minerálními látkami. Nanášejí se jako svrchní vrstva na stávající malbu stěn a stropu interiéru. Nátěry nejsou omyvatelné. Vytvořená funkční vrstva je zcela inertní.
K aplikaci se využívají standardní malířské prostředky - stříkání nebo nanášení válečkem, či štětcem. K zajištění aktivace, a tedy dobré funkčnosti, vytvořené fotokatalytické funkční vrstvy je nutno v interiérech budov zajistit nasvícení ošetřených ploch denním světlem nebo umělým zdrojem UVA světla. Doporučená vlnová délka 365 nm a nízká intenzita UVA záření potřebného k aktivaci fotokatalytického funkčního povrchu splňuje všechny platné normy a jsou prospěšné pro zdraví lidí i doma chovaných živočichů a pěstovaných rostlin. Pro nasvícení jsou využívány standardně dostupné UVA zářivky od osvědčených výrobců (např. Philips). Využít je možno také nasvícení UVA LED diodami.

 

 

 
Zahradní 762
739 21 Paskov
Česká Republika
Ruská 83/24
703 00 Ostrava
Česká Republika
Tel.: 558 463 171
        558 463 173
        558 463 175
E-mail: nano@nano4people.czadm